Firmy získajú s Office 365 namiesto 25 GB priestoru až 1 TB na používateľa

Do­má­ci pou­ží­va­te­lia, kto­rí si pred­pla­ti­li Of­fi­ce 365, dos­ta­nú 25 GB pries­to­ru na­vy­še v služ­be OneD­ri­ve. Clou­do­vý pries­tor dos­tá­va­li k pred­plat­né­mu aj fir­my, iš­lo ta­kis­to o 25 GB, iba­že na OneD­ri­ve for Bu­si­ness.

V tých­to dňoch však Mic­ro­soft ozná­mil, že zvý­ši pre fir­my veľ­kosť po­nú­ka­né­ho úlo­žis­ka z 25 GB na 1 TB na kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. To­to úlo­žis­ko dos­ta­nú aj pou­ží­va­te­lia ver­zie Of­fi­ce 365 ProP­lus, kto­rá za­tiaľ pos­ky­to­va­la len prís­tup k ap­li­ká­ciám Of­fi­ce 2013. Na­vy­še Mic­ro­soft pris­ľú­bil pod­ni­kom po­moc pri mig­rá­cii ich dát z exis­tu­jú­cich rie­še­ní na OneD­ri­ve for Bu­si­ness. Clou­do­vý pries­tor sa bu­de zá­kaz­ní­kom sprís­tup­ňo­vať zrej­me pos­tup­ne, veď pos­kyt­núť 1 TB toľ­kým pou­ží­va­te­ľom nie je jed­no­du­chá úlo­ha.

Zdroj: hblogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter