Roboty sú už aj na farmách. Doja kravy.

Far­my v New Yor­ku nah­ra­di­li ľud­ských far­má­rov za ro­bo­tic­kých po­moc­ní­kov. Ro­bo­ty sa ce­lý deň sta­ra­jú o kra­vy a keď tre­ba, tak ich aj po­do­ja. Ok­rem to­ho ich nakŕmia, sle­du­jú sprá­va­nie a úda­je ana­ly­zu­jú.

Kra­vám prí­tom­nosť ro­bo­tov ne­va­dí. Ro­bo­tic­ký sys­tém ich do­jí 5 až 6-krát za deň. Har­mo­nog­ram pris­pô­so­bu­je pot­re­bám do­byt­ka. Kra­vy ma­jú oko­lo kr­ku rá­dio­vý vy­sie­lač, po­mo­cou kto­ré­ho ko­mu­ni­ku­jú so sys­té­mom. Ten vy­ze­rá ako veľ­ká skri­ňa a ta­kis­to kon­tro­lu­je stav zvie­rat a za­zna­me­ná­va aj ob­jem na­do­je­né­ho mlie­ka za pos­led­ných 24 ho­dín. Tak­tiež ove­ru­je je­ho kva­li­tu a in­for­mu­je o tom, ako čas­to kra­va je a koľ­ko kro­kov za deň prej­de. Na zá­kla­de to­ho sys­tém roz­poz­ná aj to, či má kra­va ru­ju.

Blesk_1kravy_roboty_1.jpg

Pod­ľa vlas­tní­kov ma­lých fa­riem sa na­sa­de­niu ro­bo­tov ne­dá vy­hnúť. Iná al­ter­na­tí­va nie je. Buď­to pou­ži­jú no­vé ro­bo­ty ale­bo skon­čia s biz­ni­som. Na dru­hej stra­ne, je­den ro­bot - mlie­kar sto­jí prib­liž­ne 250 ti­síc do­lá­rov.

Zdroj: ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter