OnePlus One odhalený. Nadupaný smartfón s CyanogenModom za 269 EUR

OneP­lus je star­tup, kto­rý za­lo­žil Pe­te Lau, za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Op­po. Dnes spo­loč­nosť od­ha­li­la svoj oča­ká­va­ný smar­tfón One, kto­rý po­nú­ka high-end štan­dard za me­nej ako 300 do­lá­rov.

Video:


Tak ako spo­loč­nosť sľu­bo­va­la, te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid beží na 2,5 GHz štvor­jad­ro­vom pro­ce­so­re Qual­comm Snap­dra­gon 801, 3 GB RAM pa­mä­te a ba­té­rii s ka­pa­ci­tou 3100 mAh. Tie­to špe­ci­fi­ká­cie sú po­rov­na­teľ­né s už pred­sta­ve­ný­mi smar­tfón­mi s ce­nou od 600 eur vy­ššie - nap­rík­lad Sam­sung Ga­laxy S5, HTC One (M8) a So­ny Xpe­ria Z2.

Blesk_1OnePlus.jpg

Za­ria­de­nie po­nú­ka nao­zaj krás­ny di­zajn, o tom niet po­chýb, 5,5-pal­co­vý full HD dis­plej po­núk­ne krás­ne zob­ra­ze­nie ob­ráz­kov a vi­deí pri poč­te 401 zob­ra­zo­va­cích bo­dov. Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti te­le­fó­nu a je­ho za­pí­na­nie a vy­pí­na­nie je mož­né po­mo­cou tla­či­diel, kto­ré sú umies­tne­né na ľa­vej a pra­vej stra­ne za­ria­de­nia. Kom­plet­né špe­ci­fi­ká­cie te­le­fó­nu OneP­lus One náj­de­te na kon­ci člán­ku.

Len mi­nu­lý rok sa spo­loč­nosť Op­po spo­ji­la s tvor­ca­mi Cya­no­gen­Mo­du a vy­tvo­ri­la pr­vý smar­tfón ne­sú­ci me­no N1, kto­rý sa pre­dá­val ofi­ciál­ne už s nain­šta­lo­va­ným Cya­no­gen­Mo­dom. No­vá spo­loč­nosť OneP­lus bu­de te­da dru­há v po­ra­dí, kto­rá bu­de ten­to mód po­nú­kať pre­din­šta­lo­va­ný už vo svo­jom te­le­fó­ne v ofi­ciál­nom pre­da­ji. OneP­lus One prí­de te­da s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4 a nad­stav­bou Cya­no­gen­Mod.

Blesk_2OnePlus.jpg

Bu­de os­pe­vo­va­ný fo­toa­pa­rát nao­zaj lá­kad­lom?

Ve­ľa in­for­má­cií oh­ľa­dom oča­ká­va­né­ho te­le­fó­nu bo­lo sme­ro­va­ných prá­ve na fo­toa­pa­rát. OneP­lus One po­nú­ka 13-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát so sen­zo­rom So­ny Exmor. Sa­moz­rej­mé je nah­rá­va­nie 4K vi­deí, prí­pad­ne pri HD vi­deách aj slow-mo­tion pri 120 FPS. Pred­ný fo­toa­pa­rát po­núk­ne 5 me­ga­pixelov, čo na dneš­né po­me­ry vô­bec nie je zlé. Nie­koľ­ko sní­mok z toh­to fo­toa­pa­rá­tu ta­kis­to mož­no náj­sť na ofi­ciál­nych strán­kach vý­rob­cu.

Blesk_3OnePlus.jpg

Ce­na ur­či­te po­te­ší kaž­dé­ho nad­šen­ca tech­no­ló­gií. OneP­lus One v 16 GB ver­zii bu­de dos­tup­ný vo fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní Silk Whi­te, te­da v bie­lej far­be, za ce­nu 269 EUR. 64 GB ver­zia te­le­fó­nu vo fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní San­dsto­ne Black, te­da v čier­nej far­be, prí­de s ce­nov­kou 299 EUR. Obe ce­ny sú ne­po­rov­na­teľ­ne niž­šie ako v prí­pa­de an­droi­do­vých vlaj­ko­vých lo­dí Sam­sung Ga­laxy S5 a So­ny Xpe­ria Z2.

One sa na trh dos­ta­ne v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ka. Ne­dos­ta­ne sa však hneď na Slo­ven­sko, pre­dá­vať sa za­čne v Ka­na­de, Dán­sku, Fín­sku, Bel­gic­ku, Ne­mec­ku, Ra­kús­ku, Ta­lian­sku, Ho­lan­dsku, Por­tu­gal­sku, Ra­kús­ku, Švéd­sku, na Taiwane, vo Veľ­kej Bri­tá­nií a v Spo­je­ných štá­toch.

Špe­ci­fi­ká­cie za­ra­de­nia

Dis­plej: 5,5-pal­co­vý full HD LTPS IPS dis­plej + TOL (Touch on Lens), tech­no­ló­gia,
Cor­ning Go­ril­la Glass 3
Pro­ce­sor: 2,5 GHz quad-co­re Qual­comm Snap­dra­gon 801, GPU Ad­re­no 330
RAM: 3GB LP-DDR3 RAM
ROM: 16 GB/64 GB úlož­né­ho pries­to­ru bez mož­nos­ti roz­ší­re­nia
Fo­toa­pa­rát: 13 Mpx za­dný fo­ta­pa­rát (f/2.0, dvo­ji­tý LED blesk, pod­po­ra 4K, 720p slow-mo­tion 120 FPS), 5 Mpx pred­ný
Ko­nek­ti­vi­ta: 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi Blue­tooth 4.1, NFC, GPS, GLO­NASS, GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz, Di­gi­tál­ny kom­pas, WCDMA: Bands: 1/2/4/5/8
Roz­me­ry: 52,9 × 75,9 × 8,9 m
Ba­té­ria: 3100 mAh
Ce­na: 269 EUR/16 GB, 299 EUR/64 GB

Zdroj: sve­tit.sk
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter