Nástroj App Config vytvorí unikátne nastavenia pre každú Android aplikáciu zvlásť. Šikovné a užitočné.

Ak pat­rí­te me­dzi pou­ží­va­te­ľov, kto­rí neus­tá­le me­nia nas­ta­ve­nia te­le­fó­nu v sna­he maxima­li­zo­vať vý­drž ba­té­rie, uti­li­tu App Con­fig ur­či­te oce­ní­te. Pre kaž­dú ap­li­ká­ciu si po­mo­cou nej vy­tvo­rí­te pro­fil a nas­ta­ve­nia sa pri pre­pí­na­ní ap­li­ká­cií bu­dú me­niť auto­ma­tic­ky.

Po spus­te­ní nás­tro­ja sa zob­ra­zí zoz­nam nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Pre kaž­dú z nich je mož­né de­fi­no­vať jas ob­ra­zov­ky, hla­si­tosť, vy­uži­tie mo­bil­ných dát, Wi-Fi, Blue­tooth, na­to­če­nie dis­ple­ja a je­ho auto­ma­tic­ké vy­pnu­tie. Pri­ví­ta­li by sme aj mož­nosť me­niť nas­ta­ve­nie GPS sen­zo­ra - mož­no sa tá­to fun­kcia ob­ja­ví v ak­tua­li­zá­cii.

Prak­tic­ký prí­nos ap­li­ká­cie a po­ten­ciál vy­uži­tia je zre­teľ­ný. App Con­fig mô­že­te pou­ží­vať bez­plat­ne, vo ver­zii s rek­la­ma­mi. Úpl­nú ver­ziu kú­pi­te za 2 eura.

Sťa­huj­te z ob­cho­du Goog­le Play

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter