Bezdrôtová nabíjačka ďalšej generácie nabije 40 telefónov naraz, do vzdialenosti až 4,5 metra

Dneš­né bez­drô­to­vé na­bí­jač­ky vy­ze­ra­jú väč­ši­nou ako pod­lož­ky. Aby sa te­le­fón na­bil, za­ria­de­nie mu­sí le­žať pria­mo na nej. To­to ob­me­dzenie bu­de o pár ro­kov mi­nu­los­ťou.

Tím vý­skum­ní­kov na kó­rej­skom in­šti­tú­te ve­dy a tech­ni­ky pre­zen­to­val no­vý spô­sob bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nia. Di­po­le Coil Re­so­nant Sys­tem (DCRS) po­zos­tá­va z 2,7 met­rov dl­hej ška­tu­le s ciev­ka­mi a do­ká­že vy­ge­ne­ro­vať mag­ne­tic­ké po­le, kto­ré na­bi­je te­le­fó­ny do vzdia­le­nos­ti 4,5 met­ra. Tech­no­ló­gia sa mo­men­tál­ne na­chá­dza v štá­diu pro­to­ty­pu a do­ká­že na­bí­jať až 40 mo­bil­ných za­ria­de­ní sú­bež­ne, ale aj väč­šie za­ria­de­nia, ako sú te­le­ví­zo­ry. Nie je zná­me, ke­dy sa DCRS dos­ta­ne na trh. Pred­pok­la­dá­me však, že tech­no­ló­gia bu­de dos­tup­ná v rôz­nych veľ­kos­tiach. Vý­skum­ní­ci ver­zia, že ich za­ria­de­nie bu­de roz­ší­re­né aj na ve­rej­ných mies­tach, rov­na­ko ako Wi-Fi hot­spo­ty.

Ok­rem DCRS exis­tu­je aj ďal­šia tech­no­ló­gia, kto­rá chce zme­niť bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie. Na­zý­va sa Co­ta a na­bi­je mo­bil­né za­ria­de­nie do vzdia­le­nos­ti 9 met­rov. Na tr­hu sa má ob­ja­viť už bu­dú­ci rok.

INT_1_bezdrotova nabijacka.jpg

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter