Cesium 133 – prvé atómové náramkové hodinky, ktoré môžete nosiť na zápästí

Ho­din­ky vlas­tní väč­ši­na ľu­dí, ho­ci dnes už mno­hí hľa­da­jú in­for­má­ciu o pres­nom ča­se skôr na svo­jom smar­tfó­ne. Mož­no má­te na svo­jom zá­päs­tí dra­hý a skve­lo vy­ze­ra­jú­ci mo­del. A mož­no vás za­ují­ma, ako vy­ze­ra­jú ho­din­ky bu­dúc­nos­ti, kto­ré na por­tá­li Kic­kstar­ter pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Bat­hys Hawai, ame­ric­ký vý­rob­ca ho­di­niek.

Pro­jekt Ce­sium 133 chce vy­zbie­rať od ľu­dí dos­ta­tok fi­nan­cií, aby sa moh­la za­čať vý­ro­ba rov­no­men­ných ho­di­niek. A čím sú ho­din­ky Ce­sium 133 zvláš­tne? Ide o ató­mo­vé ho­din­ky, kto­ré mô­že­te no­siť na zá­päs­tí. Po­me­no­va­né bo­li pod­ľa pr­vku, kto­rý po­há­ňa ich os­ci­lá­tor. A po­kiaľ ide o ich pres­nosť - omeš­ka­jú sa o jed­nu se­kun­du kaž­dých 1000 ro­kov. To je o tri rá­dy vy­ššia pres­nosť, ako do­sa­hu­jú sú­čas­né tech­no­ló­gie pou­ží­va­né v ná­ram­ko­vých ho­din­kách.

Ho­din­ky ma­jú do­bí­ja­ciu lí­tio­vú ba­té­riu, kto­rá vy­dr­ží prib­liž­ne 36 ho­dín (v zá­vis­los­ti od pre­vádz­ko­vé­ho re­ži­mu). Pro­to­typ je vy­ba­ve­ný tra­dič­ným ana­ló­go­vým dis­ple­jom, kto­rý zob­ra­zu­je, ho­di­ny, mi­nú­ty, se­kun­dy, dá­tum a ak­tuál­nu fá­zu Me­sia­ca. Roz­me­ry ho­di­niek sú 60 × 50 × 23 mm, tak­že sa da­jú vcel­ku po­hodl­ne no­siť na zá­päs­tí.

Video:

V sto­per­cen­tnom re­ži­me ató­mo­vých ho­dín ma­jú ho­din­ky veľ­mi vy­so­kú spot­re­bu ener­gie, ba­té­ria by vy­dr­ža­la len na 3-4 ho­di­ny. Cez roz­hra­nie však mož­no nas­ta­viť pa­ra­met­re tak, aby sa ató­mo­vý re­žim cyk­lic­ky za­pí­nal a vy­pí­nal pod­ľa plá­nu, čo umož­ňu­je 36-ho­di­no­vú vý­drž. Tým­to cyk­lic­kým re­ži­mom sa však pres­nosť ho­di­niek tro­chu deg­ra­du­je - zo spo­me­nu­tej 1 se­kun­dy za 1000 ro­kov na 1 se­kun­du za 300 ro­kov.

De­sať in­ves­to­rov, kto­rí pris­pe­jú su­mou 6000 do­lá­rov, dos­ta­ne v no­vem­bri toh­to ro­ka pro­to­typ ho­di­niek Ce­sium 133. Všet­ky však už bo­li vy­pre­da­né. Ak sa roz­beh­ne sé­rio­vá vý­ro­ba, na bu­dú­ci rok by sa k nim mal dos­tať kaž­dý zá­ujem­ca, kto­rý dis­po­nu­je pot­reb­nou su­mou. Ho­din­ky to­tiž bu­dú stáť 12 000 do­lá­rov.


Zdroj:
kic­kstar­ter.com 


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter