Project Ara - skladací mobil od Google príde na trh v januári 2015 a bude stáť 50 USD

Pred ne­dáv­nom sme tu ma­li pr­vé in­for­má­cie o pro­jek­te, kto­rý by vy­rie­šil väč­ši­nu prob­lé­mov dneš­ných smar­fó­nov.

Rých­ly pok­rok v tech­no­ló­giách je kaž­do­den­ná zá­le­ži­tosť a pri kú­pe no­vé­ho mo­bi­lu má­te z pô­vod­né­ho top mo­de­lu do pár me­siac tak­mer low-end. Či už z vý­kon­nos­tnej strán­ky, v roz­lí­še­ní dis­ple­ja, ale­bo aj kva­li­te fo­toa­pa­rá­tu. Nep­rí­jem­ný prob­lém je aj pras­knu­tý dis­plej. Sta­čí je­den neš­ťast­ný pád a mô­že­te po­sie­lať mo­bil do servis­u, kde ne­chá­te po­lo­vi­cu z je­ho pre­daj­nej ce­ny.

Pro­ject Ara je však iný, kaž­dá špe­ci­fic­ká časť v mo­bi­le má svo­je vi­di­teľ­né mies­to a nás­led­ná vý­me­na za­be­rie iba nie­koľ­ko se­kúnd. Tak­že či už ide o vý­kon­nej­ší pro­ce­sor, väč­šiu pa­mäť RAM, kva­lit­nej­ší dis­plej, prí­dav­ný blesk, ale­bo viac­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát, nás­led­nú vý­me­nu zvlád­ne nao­zaj kaž­dý. Všet­ky sú­čias­tky dr­žia na kos­tre vďa­ka per­ma­nen­tným mag­ne­tom a pri­pá­ja­jú sa po­mo­cou ka­pa­cit­ných ko­nek­to­rov, te­da po­dob­ne, ako sa pri­pá­ja­jú na dos­ku dneš­né pro­ce­so­ry. Vče­ra pred­sta­ve­ný mo­del je stá­le iba je­den z pr­vých ne­fun­kčných pro­to­ty­pov, kto­rých úlo­hou je uká­zať, ako bu­de fi­nál­ny pro­dukt prib­liž­ne vy­ze­rať.

Vý­rob­ná ce­na ta­ké­ho­to mo­bi­lu so zá­klad­ný­mi pr­vka­mi (dis­plej, pro­ce­sor a mo­dul Wi-Fi) je 50 USD, pre­daj­ná ce­na však ozná­me­ná ne­bo­la. Do ob­cho­dov by sa mal dos­tať za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter