Windows 8.1 bude aj pre zariadenia s malým úložným priestorom

Mic­ro­soft od­ha­lil spô­sob, ako chce Win­dows 8.1 dos­tať na za­ria­de­nia s úlož­ným pries­to­rom men­ším ako 16 GB.

Na sprís­tup­ne­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8.1 i za­ria­de­niam s ma­lým úlož­ným pries­to­rom Mic­ro­soft pou­ži­je tech­no­ló­giu naz­va­nú WIM (Win­dows Ima­ging), čo je for­mát sú­bo­ru dis­ko­vých ob­ra­zov uve­de­ný pr­výk­rát vo Win­dows Vista.

„Tá­to no­vá mož­nosť na­sa­de­nia sys­té­mu, naz­va­ná Win­dows Ima­ge Boot (ale­bo WIM­Boot), sa od tra­dič­ných in­šta­lá­cií Win­dows zá­sad­ne lí­ši. Na­mies­to extra­ho­va­nia všet­kých jed­not­li­vých sú­bo­rov z dis­ko­vé­ho ob­ra­zu zos­ta­nú sú­bo­ry kom­pri­mo­va­né vo WIM. Z pou­ží­va­teľ­ské­ho poh­ľa­du sa však nič nez­me­ní. Stá­le uvi­dí­te od­diel C: ob­sa­hu­jú­ci sú­bo­ry Win­dows, ap­li­ká­cie a iné dá­ta," po­ve­dal Mi­chael Nie­haus zo sku­pi­ny Win­dows Com­mer­cial.

Ako Nie­haus ďa­lej spres­nil, sú­bor WIM bu­de umies­tne­ný vo vlas­tnom od­die­le na dis­ku SSD. Pre­su­nom Win­dows na sa­mos­tat­ný od­diel a nás­led­nou kom­pre­siou do WIM Mic­ro­soft uvoľ­ní mies­to na od­die­le C:. Tým sa zväč­ší mies­to na pou­ží­va­teľ­ské dá­ta. Na spúš­ťa­nie Win­dows bu­de na od­die­le C: umies­tne­ných nie­koľ­ko sú­bo­ro­vých uka­zo­va­te­ľov. Win­dows tak po­be­ží z kom­pri­mo­va­né­ho sú­bo­ru WIM, ur­če­né­ho len na čí­ta­nie.

Mic­ro­soft už skôr sľú­bil, že Win­dows 8.1 bu­de mož­né pou­ží­vať na za­ria­de­niach s dis­ka­mi SSD s ka­pa­ci­tou 16 ale­bo 32 GB. Dl­ho však nech­cel prez­ra­diť, ako to za­ria­di. Špe­ku­lo­va­lo sa pre­to nap­rík­lad o tom, že by spo­loč­nosť moh­la úpl­ne vy­ra­diť nás­tro­je na ob­no­ve­nie sys­té­mu ale­bo niek­to­ré ďal­šie fun­kcie.

V kaž­dom prí­pa­de bo­la pot­reb­ná ne­ja­ká for­ma mi­nia­tu­ri­zá­cie: pl­no­hod­not­né Win­dows pot­re­bu­je na beh na Sur­fa­ce Pro 2 mi­ni­mál­ne 64 GB úlož­né­ho pries­to­ru. Pod­ľa Mic­ro­sof­tu na­vy­še lowen­do­vý 64 GB Sur­fa­ce Pro 2 po­nú­ka 37 GB pou­ží­va­teľ­ské­ho pries­to­ru. Z to­ho by vy­chá­dza­lo, že ak Win­dows za­be­rie 32 GB, pou­ží­va­te­ľom zos­ta­ne na vy­uží­va­nie len 5 GB pries­to­ru.

Kom­pre­siou Win­dows do sú­bo­ru WIM tak Mic­ro­soft do­cie­li vý­znam­nú ús­po­ru na od­die­le C:. „Pred­pok­la­daj­me, že sú­bor WIM bu­de mať prib­liž­ne 3 MB a vy bu­de­te pou­ží­vať 16 GB disk SSD. V ta­kej­to kon­fi­gu­rá­cii vám stá­le zos­ta­ne do 13 GB mies­ta," opí­sal mož­ný sce­nár Nie­haus. Mic­ro­soft by tak vy­rov­nal krok s Ap­plom, kto­ré­ho 16 GB iPad Air po in­šta­lá­cii iOS po­nú­ka 12 až 13 GB pou­ží­va­teľ­ské­ho pries­to­ru.

Ce­lá vec má, sa­moz­rej­me, nie­koľ­ko otáz­ni­kov. Pod­ľa Nie­hau­sa dôj­de pou­ži­tím ta­ké­ho­to rie­še­nia k ur­či­té­mu ob­me­dzeniu vý­ko­nu, ale nech­cel byť kon­krét­nej­ší. A pre­to­že bu­de sú­bor WIM ur­če­ný len na čí­ta­nie, bu­dú sa všet­ky ak­tua­li­zá­cie uk­la­dať pria­mo na disk C:, čo opäť od­hryz­ne časť pou­ží­va­teľ­ské­ho pries­to­ru.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter