Prevádzka aplikácií pre Windows XP pod Linuxom Mint

V sú­vis­los­ti s ukon­če­ním pod­po­ry Win­dows XP sa na webe ob­ja­vi­lo množ­stvo ná­zo­rov, ako ten­to sys­tém naj­lep­šie nah­ra­diť. Al­ter­na­tí­vou nie sú len nov­šie Win­dows 7/Win­dows 8, ale prek­va­pi­vo aj Li­nux Mint pri pou­ži­tí hyper­ví­zo­ra. Tá­to kom­bi­ná­cia ur­či­te sto­jí pri­naj­men­šom za vy­skú­ša­nie.

Vir­tuál­ny stroj umož­ňu­je beh jed­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu na inom a vďa­ka to­mu, že dneš­né pro­ce­so­ry pod­po­ru­jú vir­tua­li­zá­ciu na­tív­ne, ne­do­chá­dza k žiad­nym vý­kon­nos­tným stra­tám. Je to vlas­tne sa­mos­tat­ný po­čí­tač, kto­rý je spra­vo­va­ný prá­ve prog­ra­mom naz­va­ným hyper­ví­zor. Pre Li­nux exis­tu­je ve­ľa kva­lit­ných hyper­ví­zo­rov, ako nap­rík­lad VMware Player, Ker­nel Vir­tual Ma­chi­ne (KVM) či Orac­le VM Vir­tual­Box.

Na­po­kon aj v prí­pa­de Win­dows 7 pri­šiel Mic­ro­sof­tu v rám­ci snáh o udr­ža­nie kom­pa­ti­bi­li­ty s po­dob­ným rie­še­ním a dopl­nok XP mo­de je vlas­tne len vir­tuál­ny stroj pra­cu­jú­ci s imi­džom Win­dows XP Pro­fes­sio­nal SP3. Po­kiaľ sa však neob­me­dzí­te len na spo­mí­na­ný dopl­nok od Mic­ro­sof­tu a sa­mi si vy­be­rie­te hyper­ví­zor, má­te voľ­nosť v in­šta­lo­va­ní akej­koľ­vek star­šej ver­zie Win­dows, nap­rík­lad aj NT ale­bo 2000. Ale­bo nap­rík­lad nov­šej Vis­ty, po­kiaľ je­ju nech­ce­te ve­no­vať sa­mos­tat­né PC, ale pot­re­bu­je­te pod ňou us­ku­toč­niť ur­či­té tes­ty.

Win­dows XP na vir­tuál­nom stro­ji v praxi

Vop­red tre­ba upo­zor­niť, že žiad­ny hyper­ví­zor ne­vy­rie­ši prob­lém kon­ca pod­po­ry Win­dows XP a neu­ro­bí ten­to sys­tém bez­peč­nej­ším, pre­to­že bez­peč­nos­tné zra­ni­teľ­nos­ti vo Win­dows XP bu­dú stá­le. Vý­hod­né je však od­de­le­nie toh­to OS od zvyš­ku sys­té­mu a mož­nosť je­ho spus­te­nia len v si­tuá­cii, keď je to sku­toč­ne pot­reb­né. Mož­no ta­kis­to vy­pnúť ur­či­té fun­kcie, nap­rík­lad sie­ťo­vé pri­po­je­nie, čo ri­zi­ká ďa­lej eli­mi­nu­je.

Za­me­raj­me sa bliž­šie na spo­me­nu­tý Orac­le VM Vir­tual­Box, kto­rý je k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Ako pri iných hyper­ví­zo­roch vy­be­rie­te na pre­vádz­ku Win­dows XP, aké zdro­je má sys­tém pou­ží­vať. Skú­se­nosť je ta­ká, že s pri­de­le­ným 1 GB RAM ne­be­ží vir­tuál­ny stroj s Win­dows XP príl­iš sviž­ne, a pre­to sa od­po­rú­ča alo­ko­vať as­poň 2 GB. Vý­kon pro­ce­so­ra nie je v tom­to prí­pa­de roz­ho­du­jú­ci. Ako disk je vhod­né vy­tvo­riť Vir­tual­Box Disk Ima­ge (VDI) s pev­nou veľ­kos­ťou - jej sta­no­ve­nie zá­le­ží na va­šich pot­re­bách.

Naň po­tom Win­dows XP kla­sic­ky nain­šta­lu­je­te. Len po­zor na plat­nosť va­šej li­cen­cie, pre­to­že OEM li­cen­cie sú via­za­né na pô­vod­ný har­dvér a ne­mož­no ich pre­ná­šať me­dzi po­čí­tač­mi (iný­mi slo­va­mi, po­kiaľ ide o rov­na­ký PC, kto­rý bol pred­tým za­kú­pe­ný s OEM Win­dows XP, po­tom by je­ho pre­vádz­ka vo vir­tuál­nom stro­ji pod Li­nuxom Mint ne­mal byť z hľa­dis­ka li­cen­cie te­raz prob­lém). Vcel­ku je pou­ží­va­teľ­ská skú­se­nosť s be­hom Win­dows XP na vir­tuál­nom stro­ji po­mer­ne sluš­ná a tak­mer nes­poz­ná­te, že nep­ra­cu­je­te na „ho­lom že­le­ze", ale vo vir­tuál­nom stro­ji.

Vir­tual­Box mô­že byť nas­ta­ve­ný tak, aby Li­nux Mint a vir­tuál­ne Win­dows XP zdie­ľa­li sú­bo­ry, ad­re­sá­re a aby do­kon­ca bo­lo mož­né ko­pí­ro­vať dá­ta me­dzi sys­té­ma­mi po­mo­cou kla­sic­kej schrán­ky a fun­kcie co­py & pas­te. Ak si na beh dvoch ope­rač­ných sys­té­mov zvyk­ne­te, ide o veľ­mi ši­kov­nú vec. A stá­le je to bez­peč­nej­šie rie­še­nie než kom­plet­ne pra­co­vať na dos­lu­hu­jú­com Win­dows XP.

Je to sys­té­mo­vé ale­bo len nú­dzo­vé rie­še­nie?

Na vir­tuál­nom Win­dows XP mô­že­te in­šta­lo­vať všet­ky pot­reb­né ap­li­ká­cie, ako ste bo­li zvyk­nu­tí z mi­nu­los­ti. Len si daj­te po­zor na tie, kto­ré vy­ža­du­jú prís­tup k sie­ti, pre­to­že po­tom ras­tú ri­zi­ká na­pad­nu­tia. No aj tak by sa útok s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ob­me­dzil len na vir­tuál­ny stroj, ke­by útoč­ník ne­na­šiel aj zra­ni­teľ­nosť v hyper­ví­zo­re a tú vy­užil na na­pad­nu­tie hos­ťu­jú­ce­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ta­ký­to sce­nár je však po­mer­ne nep­rav­de­po­dob­ný, ak pôj­de o bež­ný pra­cov­ný po­čí­tač bez väč­šie­ho stra­te­gic­ké­ho vý­zna­mu, na kto­rý by niek­to nap­lá­no­val cie­le­ný útok.

Mož­no sa pý­ta­te, aký zmy­sel má pre­vádz­ka Win­dows XP na vir­tuál­nom stro­ji. Sa­moz­rej­me, že naj­lep­šie rie­še­nie je kom­plet­ná mig­rá­cia na mo­der­nej­ší OS, ale sú prí­pa­dy, keď ta­ký­to krok nie je mož­ný a pre­vádz­ka Win­dows XP vo vir­tuál­nom stro­ji je po­tom bez­peč­nej­šia, než ne­chá­vať v sie­ti po­čí­tač s už ne­pod­po­ro­va­ným OS. Vir­tuál­ny Win­dows XP pou­ži­je­te len v prí­pa­de pot­re­by pre­vádz­ko­vať ap­li­ká­ciu, kto­rú inak nes­pus­tí­te. Ak je vir­tuál­ny stroj vy­pnu­tý, žiad­ne ne­bez­pe­čen­stvo úto­ku neh­ro­zí. Ak vo fir­me na­vy­še pou­ží­va­te Li­nux, mô­že pre vás byť ten­to krok pri­ro­dze­ným a ne­ná­sil­ným rie­še­ním.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter