Nová verzia Raspberry Pi má veľkosť pamäťového modulu. Obsahuje viac modulárneho open source hardvéru

Mi­nia­túr­ny po­čí­tač Ras­pberry Pi by sa čos­ko­ro mo­hol dos­tať do ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia, kto­ré pot­re­bu­je za­bu­do­va­ný vý­poč­to­vý vý­kon. Na­dá­cia Ras­pberry Pi to­tiž ozná­mi­la no­vú ver­ziu tej­to plat­for­my, kto­rá je za­me­ra­ná na úpl­ne no­vú trie­du za­ria­de­ní a ap­li­ká­cií. Vo­lá sa Ras­pberry Pi Com­pu­te Mo­du­le a všet­ky zá­klad­né fun­kcie pred­chá­dza­jú­cej ver­zie sú te­raz ob­siah­nu­té na plo­che vo veľ­kos­ti pa­mä­ťo­vé­ho mo­du­lu pre no­te­boo­ky.

Je ur­če­ný na pou­ži­tie vo vlas­tných návr­hoch do­siek ploš­ných spo­jov rôz­nych vý­rob­cov za­ria­de­ní. Har­dvér zos­tal rov­na­ký - 700 MHz pro­ce­sor BCM2835, 512 MB RAM a 4 GB flas­ho­vé­ho úlo­žis­ka eMMC. Mo­dul s roz­mer­mi 67,6 × 30 mm sa ho­dí do štan­dar­dné­ho slo­tu DDR2 SO­DIMM.


Zá­ro­veň s tým­to pro­duk­tom pri­chá­dza na trh aj IO board, mo­dul s pot­reb­ný­mi ko­nek­tor­mi, do kto­ré­ho mož­no ľah­ko pri­po­jiť vý­poč­to­vú časť. IO board má rov­na­ký typ vstup­ných a vý­stup­ných roz­hra­ní ako bež­ný Ras­berry Pi, iba­že s tým roz­die­lom, že je úpl­ne open sour­ce.

io_board.jpeg

Keď­že no­vý mo­dul pos­ky­tu­je ot­vo­re­ný di­zajn vstup­ných, vý­stup­ných a na­pá­ja­cích kom­po­nen­tov, na­dá­cia dú­fa, že ten­to ma­lič­ký po­čí­tač sa dos­ta­ne do šir­šie­ho spek­tra prie­my­sel­ných a za­bu­do­va­ných (em­bed­ded) rie­še­ní. Sa­moz­rej­me, no­vé mož­nos­ti sa ot­vá­ra­jú aj pre do­má­cich majstrov, kto­rí bu­dú mať k dis­po­zí­cii de­tail­né sché­my. Tie im po­mô­žu reali­zo­vať no­vé pro­jek­ty.

Pri ob­jed­na­ní 100 ku­sov je ce­na za 1 kus 30 do­lá­rov. Pri ob­jed­náv­kach po jed­not­li­vých ku­soch bu­de ce­na o nie­čo vy­ššia. Pre­daj sa má za­čať v jú­ni toh­to ro­ka.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com
ras­pberry­pi.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter