AMD Radeon R9 295x2 predstavený, dostane externé chladenie a spotrebuje 500W

No­vú kar­tu od AMD s ozna­če­ním Ra­deon R9 295X2 bu­de ob­sa­ho­vať dva vý­kon­né Hawaii XT či­py, kto­ré by sa ma­li pos­ta­rať o zdo­la­nie kon­ku­ren­čnej, rov­na­ko dvoj­či­po­vej GTX Ti­tan Z.

Ak sa na ňu po­zrie­me v čís­lach, ča­ká nás 5632 stream pro­ce­so­rov, 352 textú­ro­vých, 128 TMU a 48 ROP jed­no­tiek. Pod­po­ro­vať ju bu­de 8GB GDDR5 RAM pa­mäť (pre kaž­dý čip 4GB) tak­to­va­ná na 1250MHz s 2x 512 bi­to­vý­mi zber­ni­ca­mi. Sa­mot­ný čip bu­de po­tom tak­to­va­ný na 1018MHz, čo je o 18MHz viac, ako ich jed­no­či­po­vá va­rian­ta.

amd-radeon-r9-tab.jpg

Po sčí­ta­ní všet­kých úda­jov dos­tá­va­me cel­ko­vý vý­kon 11.5TFlops, te­da o 3,5TFlo­pu viac, ako Ti­tan Z. Maximál­na spot­re­ba by sa však pri pl­nej zá­ťa­ži moh­la dos­tať až na 500W (Ti­tanZ má 350W) a o chla­de­nie sa pre­to pos­ta­rá no­vý exter­ný chla­dia­ci sys­tém ozna­čo­va­ný ako Pro­ject Hyd­ra. Ten bu­de ob­sa­ho­vať 120mm hli­ní­ko­vú ko­mo­ru s 92mm ven­ti­lá­to­rom up­ros­tred. Na kar­tu bu­de po­tom tiež mož­né pri­pev­niť exter­ný ven­ti­lá­tor pre lep­šie chla­de­nie.

amd-radeon-r9-tab2.jpg

Naj­zau­jí­ma­vej­ším fak­to­rom je ale ce­na, tá sí­ce nie je eš­te ofi­ciál­na, no ak sa potvr­dí, bu­de to po­lo­vi­ca z dvoj­či­po­vé­ho Ti­ta­nu - $1499. Do ob­cho­dov by sa kar­ta ma­la dos­tať už 8. ap­rí­la. Benchmar­ky tak uvi­dí­me kaž­dú chví­ľu.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter