Microsoft hovorí o budúcnosti Windows Phonu. Cortana vám objedná kvety a dočkáme sa aj Kinectu

Mic­ro­soft pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii Build 2014 via­ce­ro no­vi­niek, kto­ré sa tý­ka­jú plat­fo­riem Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8. Prá­ve WP 8 sa v naj­bliž­ších me­sia­coch doč­ká ak­tua­li­zá­cie na ver­ziu 8.1. Jej sú­čas­ťou bu­de aj vir­tuál­ny asis­tent Cor­ta­na, kto­rý bu­de kon­ku­ro­vať Si­ri a Goog­le Now.

O Cor­ta­ne sa špe­ku­lo­va­lo už dlh­šiu do­bu. Vir­tuál­ny asis­tent má po­núk­nuť pl­no­hod­not­né fun­kcie a zjed­no­du­šiť kaž­do­den­ný ži­vot pou­ží­va­teľom - ne­pôj­de iba o pok­ro­či­lej­šie hla­so­vé ov­lá­da­nie. Joe Bel­fio­re, kto­rý Cor­ta­nu po­čas kon­fe­ren­cie Build pred­sta­vil, tvr­dí, že vir­tuál­na asis­ten­tka bu­de pred­pok­la­dať uda­los­ti po­dob­ne ako Goog­le Now.

„Mô­že ske­no­vať va­še emai­ly, ak jej to po­vo­lí­te a na zá­kla­de to­ho vy­tvo­riť ur­či­té pra­vid­lá ale­bo vy­ko­nať ak­cie. (Cor­ta­na) bu­de ana­ly­zo­vať kľú­čo­vé mies­ta, ako je do­mov ale­bo prá­ca. Svo­je ak­cie bu­de vy­vo­dzo­vať aj pod­ľa čas­to opa­ko­va­ných vy­hľa­dá­va­ní," vy­svet­ľu­je Bel­fio­re a do­dá­va, že pou­ží­va­teľ si mô­že aj ma­nuál­ne zvo­liť dô­le­ži­tých ľu­dí a ďal­šie kľú­čo­vé in­for­má­cie.

Vir­tuál­na asis­ten­tka by ma­la byť schop­ná ro­zoz­nať dô­le­ži­té dá­tu­my a pat­rič­ne rea­go­vať. Ak napr. zis­tí, že va­ša pria­teľ­ka má o 2 týž­dne svia­tok, po­núk­ne sa, že ob­jed­ná kve­ty.

Win­dows Pho­ne by sa mo­hol v bu­dúc­nos­ti doč­kať aj in­teg­rá­cie po­hy­bo­vé­ho sen­zo­ru Ki­nect a po­núk­nuť tak pok­ro­či­lé fun­kcie, napr. ov­lá­da­nie po­mo­cou po­hy­bo­vých gest. „Neus­tá­le o tom pre­mýš­ľa­me. Má­me dob­rú tech­no­lo­gic­kú po­zí­ciu a plá­nu­je­me in­ves­to­vať," tvr­dí Bel­fio­re.

Zdroj: te­leg­raph.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter