Microsoft konečne predstavil Office dostupný aj pre iPad. Freemium verzia bude zadarmo

Mic­ro­soft ofi­ciál­ne oh­la­su­je Of­fi­ce pre iPad. Kan­ce­lár­sku súp­ra­vu však bu­de mož­né napl­no pou­ží­vať len s pred­plat­ným služ­by Of­fi­ce 365.

No­vý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Sa­tya Na­del­la už jas­ne vy­hlá­sil, že pri­pá­ja­nie pou­ží­va­te­ľov ku clou­do­vým služ­bách Mic­ro­sof­tu bez oh­ľa­du na plat­for­mu klien­ta je pre ne­ho ab­so­lút­na prio­ri­ta. Ním vy­tý­če­ný smer, pre­zen­to­va­ný hes­lom „pre­dov­šet­kým mo­bi­li­ta a cloud", by mal byť pod­po­re­ný prá­ve dos­tup­nos­ťou naj­po­pu­lár­nej­šie­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka pre plat­for­mu iPa­dov.

Mic­ro­soft Word pre iPad, Excel pre iPad a Power­Point pre iPad bu­dú k dis­po­zí­cii na bez­plat­né stiah­nu­tie v ofi­ciál­nom ob­cho­de s ap­li­ká­cia­mi App Sto­re. Tie­to bez­plat­né ver­zie však bu­dú do­ku­men­ty iba zob­ra­zo­vať. Na vy­tvá­ra­nie ale­bo up­ra­vo­va­nie do­ku­men­tov si bu­dú mu­sieť pou­ží­va­te­lia ob­jed­nať pred­plat­né služ­by Of­fi­ce 365, čo zna­me­ná pla­tiť me­sač­ne 9,99 do­lá­ra za Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium, prí­pad­ne v doh­ľad­nom ča­se 6,99 do­lá­ra za Of­fi­ce 365 Per­so­nal, kto­rý bol ozná­me­ný 13. mar­ca a za­tiaľ eš­te nie je k dis­po­zí­cii.

Of­fi­ce pre iPad bu­de pre­po­je­ný s pou­ží­va­te­ľo­vým úč­tom SkyD­ri­ve, vďa­ka čo­mu bu­de môcť vy­tvo­riť v prá­ci pre­zen­tá­ciu a nes­kôr ju edi­to­vať a re­vi­do­vať nap­rík­lad po­čas ces­ty do­mov. Do­ku­ment bu­de neus­tá­le kon­zis­ten­tne for­má­to­va­ný, aj keď kon­krét­na im­ple­men­tá­cia Of­fi­ce (ako je Of­fi­ce mo­bi­le) ne­bu­de pod­po­ro­vať ne­ja­kú pou­ži­tú fun­kciu. Hlav­né ap­li­ká­cie ba­lí­ka Of­fi­ce sú v sku­toč­nos­ti pos­led­né, kto­ré bo­li pre­ne­se­né na plat­for­mu iOS. Lync, Sky­pe, Yam­mer aj One­No­te sú na iPa­doch k dis­po­zí­cii už od ro­ku 2011.

Dô­vo­dy na no­vé od­hod­la­nie pl­ne pod­po­ro­vať plat­for­mu fir­my App­le nie sú ni­ja­ko zá­had­né. Mic­ro­soft dis­tri­buo­val svoj ​​Of­fi­ce s tab­let­mi už skôr, ale iš­lo o je­ho pro­duk­ty, kon­krét­ne tab­le­ty Sur­fa­ce a Sur­fa­ce 2. Tých sa však za pr­vý rok pre­da­lo len oko­lo jed­né­ho mi­lió­na ku­sov, za­tiaľ čo App­le pre­dal 26 mi­lió­nov iPa­dov za je­di­ný kvar­tál.
Sa­moz­rej­me, pla­tí, že fir­ma App­le k svo­jim za­ria­de­niam pri­dá­va vlas­tné kan­ce­lár­ske nás­tro­je, naz­va­né iWork, a to za­dar­mo. Nas­le­du­jú­ce me­sia­ce však uká­žu, ako sa pou­ží­va­te­lia iPa­dov, cha­rak­te­ris­tic­kí svo­jou ver­nos­ťou pro­duk­tom App­le, za­cho­va­jú.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter