nVidia novými ovládačmi prekoná výkon Mantle, a to v DX11

Pop­ri tom, ako nVi­dia na GDC ho­vo­ri­la o DX12 a zlep­še­niach v Open GL, pre­zen­to­va­la aj zrý­chle­nie hier v DX11. Pod­ľa gra­fov nVi­dia do­siah­la zlep­še­nie vý­ko­nu už pod ak­tuál­nym Di­rectX, a to len vďa­ka ov­lá­da­čom. Prak­tic­ky pred­beh­li vý­kon Mant­le tak v Thie­fo­vi, ako aj v Star Swarm.

Gra­fy nám uka­zu­jú vý­kon ov­lá­da­čov 331, 334 a zrej­me no­vých 335. Pr­vý graf naz­na­ču­je vý­kon v hrách, dru­hý zvý­še­nie rých­los­ti vo­la­nia jed­not­li­vých fun­kcií v API DX11.

Nvidia2.jpg

Mož­no nám to naz­na­ču­je aj to, pre­čo nVi­dia ne­vyt­vo­ri­la no­vú kon­ku­ren­ciu Mant­le. Na­mies­to to­ho zlep­šu­je svo­je ov­lá­da­če, kto­ré tak prak­tic­ky od­strá­nia spo­ma­le­nia. Sa­moz­rej­me, za­tiaľ sú to len ofi­ciál­ne gra­fy nVi­die a na reál­ne benchmar­ky si eš­te mu­sí­me poč­kať.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter