GPU PowerVR zvládnu ray tracing. Prinesie to revolúciu v grafike?

Na po­du­ja­tie Ga­me De­ve­lo­pers Con­fe­ren­ce 2014, kto­ré sa us­ku­toč­ňu­je ten­to týž­deň v San Fran­cis­cu, priš­la spo­loč­nosť Ima­gi­na­tion Tech­no­lo­gies, sto­ja­ca za gra­fi­ka­mi PowerVR, s prie­kop­níc­kym ozná­me­ním. Jej no­vý rad gra­fic­kých ja­dier PowerVR GR6500 s kó­do­vým náz­vom Wizard bu­de mať v har­dvé­ri za­bu­do­va­nú pod­po­ru pre ray tra­cing. Wizard bu­de te­da pr­vé spot­re­bi­teľ­ské GPU s expli­cit­nou pod­po­rou ray tra­cin­gu, tak­že umož­ní pre­niesť tú­to tech­ni­ku vy­kres­ľo­va­nia do mainstrea­mu.

Ray tra­cing sám ose­be nie je no­vin­ka vo sve­te GPU, mô­že byť už dnes im­ple­men­to­va­ný, ho­ci tro­chu nee­fek­tív­ne, do sha­de­rov. No Ima­gi­na­tion chce zá­jsť eš­te o krok ďa­lej a pra­cu­je na tom už od ro­ku 2010. Vy­tvo­ri­la API OpenRL a uvied­la na trh pro­fe­sio­nál­ne gra­fic­ké kar­ty na ray tra­cing.

Na roz­diel od kla­sic­kej ras­te­ri­zač­nej me­tó­dy ray tra­cing si­mu­lu­je scé­nu po­mo­cou sle­do­va­nia lú­čov svet­la. No lú­če do­pa­da­jú­ce do oka či ka­me­ry sle­du­je nao­pak, ako­by z ka­me­ry vy­chá­dza­li, a to cez rôz­ne od­ra­zy až k zdro­jom svet­la. Z nich to­tiž vy­chá­dza ne­ko­neč­ne ve­ľa lú­čov, ale na zra­ko­vom vne­me sa po­die­ľa­jú len niek­to­ré z nich. Ray tra­cing do­ká­že vy­tvá­rať realis­tic­ké od­ra­zy, od­les­ky, tie­ne, os­vet­le­nie i prie­hľad­nosť. Pre vý­poč­to­vú ná­roč­nosť sa však pou­ží­va len v pro­fe­sio­nál­nej gra­fi­ke či 3D ani­má­ciách.

model_ray_tracing.png

Ro­di­na GPU Wizard je vlas­tne roz­ší­re­ním exis­tu­jú­cej sé­rie PowerVR Se­ries6XT Ro­gue, na ray tra­cing však ne­vyu­ží­va sha­de­ry, ale špe­cia­li­zo­va­nú jed­not­ku RTU (ray tra­cing unit). Roz­ší­re­ním ar­chi­tek­tú­ry Ro­gue sa do­siah­ne, že no­vé GPU zvlád­ne ok­rem tra­dič­nej ras­te­ri­zo­va­nej gra­fi­ky aj efek­ty po­čí­ta­né ray tra­cin­gom (tie­ne, prie­hľad­nosť, lesk).

Pr­vou kar­tou z ro­di­ny Wizard bu­de GR6500. Je to va­riant sú­čas­nej sé­rie 6XT GX6450, iba­že s har­dvé­ro­vým roz­ší­re­ním na ray tra­cing.

PowerVR-Series6XT.jpg

Powervr_gr6500.png

GR6500 bu­de pri tak­te 600 MHz vy­hod­no­co­vať za se­kun­du 300 mi­lió­nov lú­čov, 24 mi­liárd no­de tes­tov a 100 mi­lió­nov dy­na­mic­kých tro­ju­hol­ní­kov, čo je vý­poč­to­vý vý­kon prib­liž­ne 150 Gflops.

Spo­loč­nosť Ima­gi­na­tion nez­ve­rej­ni­la ve­ľa in­for­má­cií o fun­go­va­ní RTU, ale jej špe­cia­li­zo­va­ný har­dvér vraj má byť stok­rát efek­tív­nej­ší ako vý­po­čet ray tra­cin­gu na stream pro­ce­so­roch kla­sic­ké­ho GPU.

Za­tiaľ ťaž­ko po­ve­dať, či sa no­vý har­dvér pre­sa­dí, nič ne­vie­me o je­ho ná­ro­koch na na­pá­ja­nie (ak má us­pieť, po­žia­dav­ky by ne­ma­li byť ove­ľa vy­ššie ako pri ras­te­ri­zač­nom har­dvé­ri Ro­gue). V sú­čas­nos­ti mož­no PowerVR GR6500 li­cen­co­vať, ne­ja­ký čas si vy­žia­da aj návrh a vý­ro­ba či­pov, tak­že s gra­fi­ka­mi by sme sa moh­li stret­núť v ro­ku 2015 ale­bo aj nes­kôr.

Zdroj: anan­dtech.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter