Google predstavil operačný systém Android Wear pre inteligentné hodinky, zdravotné a športové monitory

Goog­le prip­ra­vil špe­ciál­nu ver­ziu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pre in­te­li­gen­tné dopl­nky. Chys­ta­jú sa už pr­vé ho­din­ky Mo­to 360 a LG G Watch.

Spo­loč­nosť v uto­rok ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la An­droid Wear, ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu na pou­ži­tie v množ­stve mi­nia­túr­nych elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, ako sú in­te­li­gen­tné ho­din­ky ale­bo in­te­li­gen­tné oku­lia­re s pri­po­je­ním k inter­ne­tu a po­dob­né smart dopl­nky.

Goog­le sú­čas­ne pred­sta­vil pr­vý par­tne­rov, kto­rí bu­dú no­vý va­riant ope­rač­né­ho sys­té­mu vy­uží­vať. Ide nap­rík­lad o vý­rob­cov za­ria­de­ní LG, Asus, HTC, Mo­to­ro­la ale­bo Sam­sung a vý­rob­cov pro­ce­so­rov Broad­com, Ima­gi­na­tion, In­tel, Me­dia­Tek a Qual­comm.

In­for­má­cie o tom, že Goog­le chys­tá špe­ciál­nu ver­ziu sys­té­mu pre in­te­li­gen­tné dopl­nky, sa už ob­ja­vu­jú ne­ja­ký čas. Goog­le ich te­da v uto­rok potvr­dil. Pod­ľa neo­fi­ciál­nej in­for­má­cie už na nad­chá­dza­jú­cej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O pred­sta­ví spo­loč­nosť LG in­te­li­gen­tné ho­din­ky prá­ve so sys­té­mom An­droid Wear. Tá­to spo­loč­nosť by ma­la byť nie­len pr­vým, ale aj naj­väč­ším par­tne­rom vy­uží­va­jú­cim no­vý ope­rač­ný sys­tém. Pô­vod­ne sa pred­pok­la­da­lo, že naj­väč­ším vý­rob­com in­te­li­gen­tných dopl­nkov s An­droid Wear bu­de Sam­sung, ale tá­to spo­loč­nosť zvo­li­la vlast­ný ope­rač­ný sys­tém Ti­zen.

Mož­no ča­kať, že An­droid Wear sa bu­de pod­ľa vzo­ru oku­lia­rov Goog­le Glass do znač­nej mie­ry spo­lie­hať na služ­bu Goog­le Now a hla­so­vé ov­lá­da­nie. V člán­ku na ofi­ciál­nom blo­gu Goog­lu je uve­de­né, že An­droid Wear pos­kyt­ne re­le­van­tné in­for­má­cie a upo­zor­ne­nia zo so­ciál­nych sie­tí, rých­le sprá­vy a sprá­vy z iných zdro­jov a ap­li­ká­cií.

Up­ra­ve­ný OS bu­de ta­kis­to op­ti­ma­li­zo­va­ný pre všet­ky in­te­li­gen­tné zdra­vot­né za­ria­de­nia aj pre špor­to­vé mo­ni­to­ry. Vo vy­hlá­se­ní spo­loč­nosť sa uvá­dza, že za­tiaľ ide skôr o ok­ra­jo­vé ob­las­ti, ale spo­loč­nosť dú­fa, že sa bu­de trh v tej­to ob­las­ti rých­lo roz­ras­tať.

V sú­vis­los­ti s uve­de­ním no­vé­ho va­rian­tu ope­rač­né­ho sys­té­mu spus­til Goog­le aj web ur­če­ný vý­vo­já­rom ap­li­ká­cií pre sys­tém An­droid Wear.

Pro­pa­gač­né vi­deo k no­vé­mu sys­té­mu (po an­glic­ky):

Video:


Pod­ľa ana­ly­ti­kov sa v bu­dúc­nos­ti bu­de sys­tém An­droid Wear pos­tup­ne zbli­žo­vať aj s do­má­ci­mi spot­re­bič­mi, čo je ta­kis­to je­den z dô­vo­dov, pre­čo Goog­le od­kú­pil spo­loč­nosť Nest Labs.

Pod­ľa ana­ly­ti­kov Gar­tne­ru do­siah­ne do ro­ku 2016 sve­to­vý trh in­te­li­gen­tných dopl­nkov hod­no­tu 10 mi­liárd do­lá­rov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter