Apple uvoľnil novú verziu iOS 7.1. Stojí vyššia rýchlosť za cenu kratšej výdrže batérie?

Ne­dáv­ne uvoľ­ne­nie no­vej ver­zie iOS 7.1 od App­lu ako oby­čaj­ne vy­vo­la­lo množ­stvo reak­cií - niek­to­rí pou­ží­va­te­lia si vy­chva­ľu­jú no­vé fun­kcie, naj­mä čo sa tý­ka zlep­še­nia ov­lá­da­nia, a iní sa, nao­pak, sťa­žu­jú na prob­lé­my, kto­ré sa im po ak­tua­li­zá­cii ob­ja­vi­li.

V sú­čas­nos­ti už na iOS 7.1 ak­tua­li­zo­va­la prib­liž­ne štvr­ti­na pou­ží­va­te­ľov iP­ho­nov a iPa­dov, čo je dosť veľ­ká vzor­ka na to, aby sa ich skú­se­nos­ti moh­li po­va­žo­vať za re­le­van­tné. Mi­mo­cho­dom, ide o naj­rý­chlej­šie in­šta­lo­va­nú ak­tua­li­zá­ciu iOS v his­tó­rii, čo sved­čí o tom, že mno­ho pou­ží­va­te­ľov sa jej pre množ­stvo prob­lé­mov v iOS 7 ne­moh­lo doč­kať. Nie všet­ci sú však po­te­še­ní.

iOS 7.1 v zna­me­ní vy­ššej rých­los­ti

iOS 7.1 pri­chá­dza šesť me­sia­cov po pre­lo­mo­vej ver­zii iOS 7, kto­rá vý­raz­ne zme­ni­la roz­hra­nie a mno­hým vý­vo­já­rom znep­rí­jem­ni­la ži­vot, pre­to­že nie je úpl­ne kom­pa­ti­bil­ná so star­ší­mi ver­zia­mi. Ako kaž­dá vý­raz­ne no­vá vec mal iOS 7 aj množ­stvo det­ských cho­rôb, kto­ré ne­bo­li ih­neď vy­rie­še­né. iOS 7.1 má te­da za cieľ op­ra­viť niek­to­ré chy­by, zlep­šiť rých­losť a ta­kis­to sprí­jem­niť ov­lá­da­nie prís­tro­jov iP­ho­ne, iPad a iPod Touch.

Na pr­vý poh­ľad sa iOS 7.1 od svoj­ho pred­chod­cu príl­iš ne­lí­ši, vzhľad zos­tal tak­mer to­tož­ný - pri­bud­lo sí­ce nie­koľ­ko ani­má­cií a bo­lo zlep­še­né vy­pí­na­nie prís­tro­ja do­ty­kom, ale to sú skôr drob­nos­ti. Vý­raz­ne sa však zlep­ši­la reak­cia pri na­vi­gá­cii v pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní, skrá­ti­li sa ča­sy nah­rá­va­nia a zrý­chli­li ani­má­cie, čo vcel­ku vy­vo­lá­va do­jem sviž­nos­ti a rých­lej­ších reak­cií. To oce­nia hlav­ne pou­ží­va­te­lia už dos­lu­hu­jú­cich iP­ho­nov 4, kto­rí sa na zní­že­nie rých­los­ti pri pre­cho­de z iOS 6 na iOS 7 čas­to sťa­žo­va­li a te­raz aj im bež­ia po­ža­do­va­né ope­rá­cie ove­ľa ply­nu­lej­šie.

iOS 7.1 pri­ná­ša aj ve­ľa op­ráv chýb vrá­ta­ne nep­rí­jem­né­ho „ho­mes­creen bu­gu", o kto­rom sa vie už od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka. Prís­tro­je to­tiž v ná­hod­nom ča­se pre­ru­ši­li akú­koľ­vek prá­cu, zob­ra­zi­li iko­nu App­le a nás­led­ne pou­ží­va­te­ľa pres­me­ro­va­li na za­mknu­tú hlav­nú ob­ra­zov­ku. Na ten­to prob­lém sa neus­tá­le ob­ja­vo­va­li sťaž­nos­ti a je až prek­va­pu­jú­ce, že je­ho rie­še­nie tr­va­lo pol ro­ka. Ďal­šia op­ra­va sa tý­ka vy­ššej spo­ľah­li­vos­ti ske­ne­ra od­tlač­kov pr­stov na iP­ho­ne 5S, s kto­rým tiež ne­bo­li všet­ci pou­ží­va­te­lia spo­koj­ní a ho­vo­ri­li o pos­tup­ne sa zni­žu­jú­ce pres­nos­ti. A ta­kis­to bo­li od­strá­ne­né prob­lé­my ap­li­ká­cie s e-mail­mi pri vy­ššom poč­te nep­re­čí­ta­ných správ. Do­ved­na bo­lo op­ra­ve­ných 41 nep­rí­jem­ných chýb, kto­ré pou­ží­va­te­ľom kom­pli­ko­va­li ži­vot.

Me­dzi ďal­šie drob­né zme­ny pat­rí nap­rík­lad úp­ra­va lock scree­nu na prís­tro­joch s od­omy­ka­ním do­ty­kom, keď pou­ží­va­teľ nie je okam­ži­te vy­zva­ný na po­tiah­nu­tie prs­ta po ob­ra­zov­ke, kto­ré ne­dá­va v prí­pa­de do­ty­ko­vé­ho sen­zo­ra veľ­ký zmy­sel. Ďalej bo­la up­ra­ve­ná ap­li­ká­cia na preh­rá­va­nie hud­by, kde doš­lo k lep­šie­mu umies­tne­niu tla­či­diel na ná­hod­né preh­rá­va­nie a na opa­ko­va­nie a bo­li zvo­le­né aj lep­šie fa­reb­né kom­bi­ná­cie. Ap­li­ká­cia na ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu in­for­mu­je o za­pnu­tí auto­ma­tic­ké­ho bles­ku v po­do­be ma­lej ikon­ky, aby je­ho pou­ži­tie ne­bo­lo pre pou­ží­va­te­ľa prek­va­pe­ním. A ma­ji­te­lia iP­ho­nu 5S ma­jú aj mož­nosť auto­ma­tic­ky pou­žiť HDR, ak to pod­mien­ky do­vo­ľu­jú. Ďal­ší ná­zor­ný preh­ľad no­vi­niek náj­de­te vo vi­deu pod člán­kom.

Prob­lém s vý­dr­žou ba­té­rie v iOS 7.1

Ako je už zvy­kom, nie všet­ci pou­ží­va­te­lia sú z no­vej ver­zie iOS nad­še­ní a na fó­rach sa ob­ja­vu­je množ­stvo reak­cií, že sa im po ak­tua­li­zá­cii vý­raz­ne zní­ži­la vý­drž ba­té­rie. Pri niek­to­rých prís­tro­joch má ísť údaj­ne o nao­zaj znač­ne men­šiu vý­drž, ale aj všeo­bec­ne kon­ci­po­va­ný test webu Ars Tech­ni­ca na­prieč rôz­ny­mi prís­troj­mi od App­lu preu­ká­zal tak­mer vo všet­kých prí­pa­doch o nie­čo hor­šiu vý­drž po ak­tua­li­zá­cii na iOS 7.1 v po­rov­na­ní s ver­ziou 7.0.6. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia však ho­vo­ria o dra­ma­tic­kom pre­pa­de vý­dr­že, kto­rý ro­bí ich prís­tro­je tak­mer ne­pou­ži­teľ­ný­mi. Ho­vo­rí nap­rík­lad o pok­le­se zo 100 % na 30 % cez noc ale­bo o pok­le­se o 50 % po ho­di­ne prá­ce s prís­tro­jom pri naj­slab­ším pod­svie­te­ní a po­dob­ne. Ide sí­ce o extrém­ne prí­pa­dy, ale aj iní pou­ží­va­te­ľa sa na fó­re App­lu sťa­žu­jú, že sa im vý­drž nep­rí­jem­ne skrá­ti­la.

App­le za­tiaľ žiad­ne kon­krét­ne sta­no­vis­ko ne­zau­jal, väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov od­po­rú­ča nas­ta­viť ús­por­nej­ší re­žim. Ale krat­šia vý­drž prav­de­po­dob­ne ni­ko­ho ne­te­ší, naj­mä keď nie je mož­nosť vrá­tiť sa k pred­chá­dza­jú­cej ver­zii iOS.

Video:


Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter