Microsoft výrazne zlacnil Office 365 pre jednotlivcov

Of­fi­ce 365 je clou­do­vá služ­ba, kto­rá po­nú­ka prís­tup k všet­kým nás­tro­jom kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce ako aj k jej on­li­ne ver­zii. Služ­ba je mo­men­tál­ne dos­tup­ná pre pod­ni­ky a do­mác­nos­ti. Čos­ko­ro pri­bud­ne va­riant, ur­če­ný pre jed­not­liv­cov.

Of­fi­ce 365 Per­so­nal sa ob­ja­ví na tr­hu po­čas ja­ri. Bu­de stáť 6,99 USD/EUR me­sač­ne, resp. 69,99 USD/EUR na rok. Služ­ba je ur­če­ná jed­not­liv­com a umož­ní in­šta­lá­ciu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka v rám­ci jed­né­ho po­čí­ta­ča a jed­né­ho tab­le­tu. Či bu­de Of­fi­ce dos­tup­ný aj pre iOS a An­droid tab­le­ty je mo­men­tál­ne nez­ná­me.

Of­fi­ce 365 Per­so­nal tak bu­de o 30 EUR roč­ne lac­nej­ší v po­rov­na­ní s ver­ziou pre do­mác­nos­ti. Tá umož­ňu­je in­šta­lá­ciu kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka na pia­tich za­ria­de­niach. Per­so­nal ver­zia po­núk­ne aj ďal­šie be­ne­fi­ty pred­plat­né­ho - 20 GB v clou­do­vom úlo­žis­ku OneD­ri­ve a 60 mi­nút te­le­fo­no­va­nia cez Sky­pe.

Zdroj: blogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter