Apple predstavil platformu CarPlay. Operačný systém iOS bude už aj v autách.

Nej­de o sa­mos­tat­ný ope­rač­ný sys­tém, av­šak o plat­for­mu, kto­rá zjed­no­du­ší prís­tup k služ­bám, ob­sa­hu a ap­li­ká­ciám z iP­ho­nu.

CarPlay je kom­pa­ti­bil­ný s iP­hon­mi, kto­ré sú vy­ba­ve­né Lig­htning ko­nek­to­rom. Ide o mo­del iP­ho­ne 5 a nov­šie. iPa­dy nie sú pod­po­ro­va­né. Pou­ží­va­teľ mô­že po pri­po­je­ní iP­ho­nu pris­tu­po­vať k niek­to­rým fun­kciám cez roz­hra­nie pa­lub­nej dos­ky. Pod­po­ro­va­né sú fun­kcie Si­ri, iTu­nes, Ma­py a Sprá­vy. Ok­rem do­ty­ko­vé­ho pa­ne­lu na pa­lub­nej dos­ke je mož­né vy­uží­vať aj hla­so­vé ov­lá­da­nie - sys­tém pos­lú­ži aj vo fun­kcii hands-free súp­ra­vy.

carplay_1.jpg

Mo­men­tál­ne nie je zná­me, či bu­de CarPlay pod­po­ro­vať aj ap­li­ká­cie tre­tích strán, resp. či bu­dú mať vý­vo­já­ri mož­nosť pod­po­ru za­bu­do­vať.

carplay_2.jpg

Sys­tém sa ob­ja­ví naj­skôr v luxus­ných auto­mo­bi­loch zna­čiek Mer­ce­des Benz, Ferra­ri a Vol­vo. Nes­kôr by ho ma­li in­teg­ro­vať ďal­ší vý­rob­co­via - BMW, Toyo­ta, Hon­da, Kia, Ford a ďal­ší. CarPlay sa pr­vej ve­rej­nej pre­zen­tá­cie doč­ká 6. mar­ca na veľtr­hu v Že­ne­ve.

Po­dob­ný sys­tém vy­ví­ja aj Goog­le. Mal by sa na­zý­vať Goog­le Pro­jec­ted Mo­de a po­núk­ne in­teg­rá­ciu za­ria­de­ní s An­droi­dom vo vo­zid­lách. Fun­kcie by ma­li byť veľ­mi po­dob­né - na­vi­gá­cia, mul­ti­mé­diá, hands-free.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter