Inteligentné hodinky od Samsungu budú možno využívať OS Tizen

Pr­vá ge­ne­rá­cia ho­di­niek Ga­laxy Gear bo­la za­lo­že­ná na An­droi­de. Nás­tup­ca však bu­de mož­no vy­uží­vať iný ope­rač­ný sys­tém, Ti­zen. Dô­vo­dom je sla­bé pri­ja­tie OS na tr­hu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi a sna­ha Sam­sun­gu pre­sa­diť tú­to plat­for­mu.

O vý­vo­ji Ti­ze­nu sme pí­sa­li pred 2,5 rok­mi. Me­dzi­ča­som sa na tr­hu ob­ja­vil pr­vý tab­let, kto­rý ten­to ope­rač­ný sys­tém vy­uží­val. Sam­sung plat­for­me ve­rí a chce ju pre­sa­diť pros­tred­níc­tvom vlas­tných za­ria­de­ní. Údaj­ne by sa ma­la ob­ja­viť v in­te­li­gen­tných ho­din­kách Sam­sung Ga­laxy Gear 2, kto­ré by sa ma­li ob­ja­viť už o pár dní na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress. Ti­zen by mal Sam­sungu tak­tiež pos­kyt­núť väč­šiu kon­tro­lu nad sof­tvé­rom a služ­ba­mi, kto­ré je mož­né do za­ria­de­ní in­teg­ro­vať.

Ti­zen je za­lo­že­ný na štan­dar­de HTML5 a Sam­sung ho chce údaj­ne vy­užiť aj v ďal­šej ge­ne­rá­cii svo­jich te­le­ví­zo­rov.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter