Nové funkcie a nástroje vo Windows Phone 8.1. Pozrite sa, na čo sa môžeme tešiť.

Vý­vo­já­ri neudr­ža­li ta­jom­stvo pod po­kriev­kou a na inter­net unik­lo vý­vo­jár­ske SDK prip­ra­ve­né­ho mo­bil­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne 8.1. Čo no­vé te­da ďal­šia ver­zia pri­ne­sie?

In­for­má­cií o bu­dú­cich fun­kciách a nás­tro­joch Win­dows Pho­ne 8.1 sa vďa­ka SDK na inter­ne­te ob­ja­vi­lo veľ­ké množ­stvo. Vý­vo­já­ri Je­re­my Sin­clair a Jes­se Les­ki­nen z nich zos­ta­vi­li preh­ľad­ný zoz­nam, vďa­ka kto­ré­mu si kaž­dý mô­že uro­biť dob­rú pred­sta­vu o po­do­be sys­té­mu, kto­rý sa pre­zý­va aj Win­dows Pho­ne Blue.

Hneď na pr­vom mies­te zoz­na­mu je uve­de­ná mož­nosť zdie­ľa­nia za­bez­pe­če­ných bez­drô­to­vých sie­tí s os­tat­ný­mi kon­tak­tmi v te­le­fó­ne. Hes­lo pri­tom zos­ta­ne ne­vi­di­teľ­né, tak­že sieť bu­dú môcť os­tat­ní pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať iba vo chví­li, keď im to do­vo­lí­te.

No­vé mož­nos­ti zís­ka­jú aj ope­rá­to­ri. Na di­aľ­ku bu­dú môcť nas­ta­viť li­mi­ty na pre­nos dát, voľ­né mi­nú­ty a iné ob­me­dzenia. Rov­na­ko tak bu­dú môcť do te­le­fó­nov in­šta­lo­vať ur­či­té ap­li­ká­cie, len čo dôj­de k roz­poz­na­niu ich SIM kar­ty.

Z unik­nu­té­ho SDK ďa­lej vy­ply­nu­lo, že sa zme­ní spô­sob zob­ra­zo­va­nia upo­zor­ne­ní zo so­ciál­nych sie­tí. No­vo sa tie­to sprá­vy ob­ja­via v tzv. ak­čnom cen­tre po prej­de­ní pr­stom po hor­nej čas­ti dis­ple­ja.

Pou­ží­va­te­lia ta­kis­to dos­ta­nú mož­nosť nas­ta­ve­nia auto­ma­tic­kých ak­tua­li­zá­cií ap­li­ká­cií, mož­nosť ske­no­va­nia do­ku­men­tov cez Of­fi­ce Lens, pod­po­ru šif­ro­va­ných e-mai­lov ale­bo lep­šiu syn­chro­ni­zá­ciu ap­li­ká­cií.

Ok­rem in­for­má­cií zís­ka­ných z SDK po inter­ne­te ko­lu­je aj ve­ľa ďal­ších „za­ru­če­ných" správ o Win­dows Pho­ne 8.1. Nap­rík­lad sa má už za ho­to­vé, že sa v no­vom sys­té­me ob­ja­ví hla­so­vá asis­ten­tka Cor­ta­na, kto­rá má byť akou­si ob­do­bou zná­mej­šej Si­ri z iOS. Iné zdro­je za­se ho­vo­ria o te­le­fó­noch, na kto­rých sa WP 8.1 ob­ja­ví. Kon­krét­ne má ísť o prís­tro­je No­kia Lu­mia 1820, Lu­mia 1525 a Lu­mia 1520V.

Ži­vo sa tiež dis­ku­tu­je o prav­de­po­dob­nom dá­tu­me vy­da­nia ak­tua­li­zá­cie. Mic­ro­soft za­tiaľ nič ne­potvr­dil, ale rôz­ne zdro­je sa zho­du­jú, že k vy­da­niu dôj­de v jú­li ale­bo v augus­te toh­to ro­ka. V tom­to prí­pa­de je však reč o fi­nál­nej spot­re­bi­teľ­skej ver­zii. Vý­vo­jár­sku ver­ziu Win­dows Pho­ne 8.1 by mal Mic­ro­soft uvoľ­niť o nie­čo skôr, prav­de­po­dob­ne v ap­rí­li, pri­čom prís­tup k nej údaj­ne zís­ka­jú iba vý­vo­já­ri vlas­tnia­ci účet nás­tro­ja App Stu­dio.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter