Na nový Chrome 33 už nebude možné inštalovať vlastné doplnky

Goog­le ozná­mil, že no­vý Chro­me 33 pre Win­dows bu­de blo­ko­vať in­šta­lá­ciu vlas­tných dopl­nkov a zne­mož­ní pou­ží­va­nie tých, kto­ré sú už nain­šta­lo­va­né. Pou­ží­va­te­lia Win­dows te­da bu­dú môcť vy­uží­vať len tie roz­ší­re­nia pre­hlia­da­ča spo­loč­nos­ti, kto­ré si nain­šta­lu­jú z Chro­me Web Sto­re.

Vý­nim­ku z toh­to ob­me­dzenia dos­ta­nú vý­vo­já­ri a fir­my, v kto­rých mô­žu ad­mi­nis­trá­to­ri do Chro­me na klient­skych po­čí­ta­čoch nain­šta­lo­vať kor­po­rát­ne dopl­nky. Väč­ši­na bež­ných pou­ží­va­te­ľov aj do­te­raz vy­uží­va­la len ofi­ciál­ne dopl­nky z Web Sto­re, neo­fi­ciál­nou ces­tou sa ší­ri­li len roz­ší­re­nia na sťa­ho­va­nie vi­deí z YouTu­be a na mo­di­fi­ká­ciu strá­nok Goog­le+, kto­ré Goog­le zo svoj­ho ob­cho­du od­stra­ňu­je.

Dô­vo­dom toh­to kro­ku sú vraj opat­re­nia na boj pro­ti mal­vé­ru. Goog­le ten­to svoj zá­mer oh­lá­sil už v no­vem­bri s tým, že blo­ko­va­nie sa za­čne v ja­nuá­ri. Chro­me 33 sku­toč­ne vy­šiel mi­nu­lý me­siac, ale za­tiaľ len v be­ta ver­zii. Je­ho sta­bil­ná ver­zia sa oča­ká­va kon­com toh­to me­sia­ca ale­bo za­čiat­kom mar­ca.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter