Samsung prestane vyrábať notebooky s Windows

Ju­ho­kó­rej­ský Sam­sung do ro­ku 2015 pres­ta­ne uvá­dzať na trh bež­né mo­de­ly no­te­boo­kov s vý­nim­kou Chro­me­boo­kov. In­for­mo­val o tom server Di­gi­ti­mes. V tom­to ro­ku plá­nu­je spo­loč­nosť do­dať na ce­los­ve­to­vý trh 7 mi­lió­nov no­te­boo­kov, čo je zní­že­nie o 41,67 % op­ro­ti 12 mi­lió­nom do­da­ným v ro­ku 2013.

Sam­sung me­ní svo­ju stra­té­giu v ob­las­ti no­te­boo­kov a nech­ce sa už sús­tre­ďo­vať na mo­de­ly z niž­šej a stred­nej trie­dy. Ne­bu­de už ce­na­mi kon­ku­ro­vať spo­loč­nos­tiam Le­no­vo, Acer a Asus­tek v Euró­pe.

Pred dvo­ma rok­mi mal Sam­sung sil­nú po­zí­ciu v seg­men­te no­te­boo­kov, ale po­tom ho pred­stih­lo Le­no­vo, na­vy­še aj do­pyt spot­re­bi­te­ľov po tých­to za­ria­de­niach za­čal upa­dať. Vzhľa­dom na ras­tú­cu po­pu­la­ri­tu tab­le­tov cel­ko­vé do­dáv­ky no­te­boo­kov v ro­ku 2013 kles­li o viac ako 10 %, a tak vý­rob­co­via sto­ja pred otáz­kou, aké ďal­šie kro­ky by ma­li pod­nik­núť, pre­to­že do­pyt po mo­de­loch s do­ty­ko­vý­mi dis­plej­mi a po kon­ver­ti­bil­ných no­te­boo­koch zos­tá­va na­ďa­lej sla­bý a naj­pre­dá­va­nej­šie sú ce­no­vo prís­tup­né no­te­boo­ky s ce­nov­kou oko­lo 650 do­lá­rov.

Na dru­hej stra­ne taiwan­ský Asus­tek pred­pok­la­dá, že je­ho ce­los­ve­to­vé do­dáv­ky no­te­boo­kov do­siah­nu ten­to rok 20 mi­lió­nov ku­sov, za­tiaľ čo vla­ni to bo­lo 18,5 mi­lió­na ku­sov. Do­dáv­ky je­ho tab­le­tov by ma­li zos­tať na úrov­ni 12 mi­lió­nov ku­sov, te­da rov­na­ko ako mi­nu­lý rok.

Ďal­ší vý­rob­ca no­te­boo­kov Acer v sú­čas­nos­ti pre­chá­dza reor­ga­ni­zá­ciou, a tak sú je­ho vý­hľa­dy na pr­vú po­lo­vi­cu ro­ka 2014 dosť neis­té.

Zdroj: di­gi­ti­mes.com
di­gi­ti­mes.com/news


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter