PR: Už len 8 dní môžete hrať o skvelé ceny v ankete Mobil roka 2013

Je­di­ná an­ke­ta svoj­ho dru­hu, do kto­rej sa za­pá­ja­jú či­ta­te­lia od­bor­ných mé­dií za­me­ra­ných na tech­no­ló­gie a ce­lé spek­trum mo­bil­ných te­le­fó­nov beží v pl­nom prú­de.

Ne­za­bud­ni sa do nej za­po­jiť aj ty! Nie­len, že nám po­mô­žeš zis­tiť, ako po­pu­lár­ne sú jed­not­li­vé mo­de­ly mo­bil­ných te­le­fó­nov a prís­lu­šen­stva, ale na­vy­še mô­žeš vy­hrať jed­nu z hod­not­ných cien. A keď­že hla­sy poc­ti­vo trie­di­me od dup­li­ká­tov, tvo­ja šan­ca na vý­hru je rov­na­ká, ako šan­ca kto­ré­ho­koľ­vek iné­ho hla­su­jú­ce­ho. Tak čo, ideš do to­ho?

Hla­so­va­nie pre­bie­ha na www.mo­bilro­ka.sk, kde náj­deš aj veľ­mi za­ují­ma­vé vý­sled­ky mi­nu­lých roč­ní­kov.

vyhry_mr2013.jpg

Ge­ne­rál­nym par­tne­rom an­ke­ty je O2, hlav­ný­mi par­tner­mi sú HTC, Sam­sung a So­ny Mo­bi­le.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter