Na telefóne Geeksphone Revolution pobežia viaceré OS. Na výber je zatial Android a Boot2Gecko (Firefox OS).

Geek­spho­ne Re­vo­lu­tion je te­le­fón s dvoj­jad­ro­vým Atom pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1,6 GHz, 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 4,7-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 960 × 540. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou však po­nú­ka dva ope­rač­né sys­té­my, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že pou­ží­va­teľ pre­pí­nať pod­ľa pot­re­by.

Na vý­ber je An­droid a Fi­re­fox OS, pri­čom pre­pí­na­nie me­dzi ni­mi by ma­lo byť rých­le a jed­no­du­ché. Pou­ží­va­teľ si však bu­de môcť pros­tred­níc­tvom jed­no­du­ché­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia vy­be­rať žia­da­ný ope­rač­ný sys­tém a ok­rem An­droi­du a Boot2Gec­ko (Fi­re­fox OS) bu­dú pod­po­ro­va­né aj ďal­šie, „ko­mu­ni­tou schvá­le­né" ROM sú­bo­ry.

Ope­rač­né sys­té­my pri­tom bu­dú pod­po­ro­vať OTA ak­tua­li­zá­cie a in­šta­lá­ciu do­da­toč­ných sof­tvé­ro­vých ba­lí­kov. Duál­ny ope­rač­ný sys­tém by te­da ne­mal pou­ží­va­te­ľa ni­jak ob­me­dzo­vať, pos­kyt­ne mu všet­ky vý­ho­dy kaž­dé­ho sys­té­mu.

Ce­nu te­le­fó­nu a dá­tum vy­da­nia za­tiaľ ne­poz­ná­me, viac sa doz­vie­me asi kon­com feb­ruára na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter