Gigaset: Nový hráč na trhu s tabletmi spúšťa predaj na Slovensku

Glo­bál­ny trh s tab­let­mi v sú­čas­nos­ti ras­tie zá­vrat­nou rých­los­ťou, pri­čom len za mi­nu­lý rok vzrás­tol prib­liž­ne o 60 per­cent. Spo­loč­nosť Gi­ga­set te­raz vstu­pu­je na ten­to sľub­ný trh a po­nú­ka dva mo­de­ly tab­le­tov - 8-pal­co­vý (QV830) a 10,1-pal­co­vý (QV1030). Ide o veľ­kos­ti, kto­ré sú na tr­hu veľ­mi ob­ľú­be­né. Mo­del s uh­lo­prieč­kou 8 pal­cov sa pý­ši roz­lí­še­ním 1024 × 768 pixelov a 160 bo­dov na pa­lec. Dis­plej 10,1-pal­co­vé­ho tab­le­tu s roz­lí­še­ním 2560 × 1600 pixelov a 300 bo­dov na pa­lec pred­bie­ha svo­jím roz­lí­še­ním ľud­ské oko. Oba tab­le­ty vy­uží­va­jú ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2.2, zná­my ako Jel­ly Bean.

Aby ba­té­ria do­ká­za­la dos­ta­toč­ne dl­ho na­pá­jať vy­so­ko­vý­kon­ný a ener­ge­tic­ky ná­roč­ný pro­ce­sor, ob­sa­hu­je QV1030 ba­té­riu s ka­pa­ci­tou až 9000 mAh. Čís­la ho­vo­ria sa­my za se­ba: 240 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, 8 ho­dín sur­fo­va­nia na inter­ne­te, 7 ho­dín preh­rá­va­nia vi­deí a 65 ho­dín hud­by v prí­pa­de mo­de­lu QV830. Mo­del QV1030 po­nú­ka 620 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, 10 ho­dín sur­fo­va­nia na inter­ne­te, 8 ho­dín preh­rá­va­nia vi­deí a rov­na­ko 65 ho­dín hud­by.

Oba mo­de­ly Gi­ga­set umož­ňu­jú sní­ma­nie fo­tog­ra­fií po­mo­cou fo­toa­pa­rá­tu na za­dnej stra­ne a vi­deo­ho­vo­ry v HD kva­li­te s roz­lí­še­ním 720 pixelov cez ka­me­ru vpre­du. Za­dná stra­na mo­de­lu QV830 je vy­ba­ve­ná 5-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom s fun­kciou auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (1080 pixelov, HD). Ka­me­ra vpre­du po­nú­ka roz­lí­še­nie 1,2 me­ga­pixe­la (720 pixelov, HD). Fo­toa­pa­rát na za­dnej stra­ne mo­de­lu QV1030 po­nú­ka roz­lí­še­nie až 8 me­ga­pixelov (1080 pixelov, HD) a blesk Dual-LED. Ka­me­ra na pred­nej stra­ne dis­po­nu­je rov­na­ký­mi pa­ra­met­ra­mi ako v prí­pa­de pr­vé­ho mo­de­lu.

Inter­ná pa­mäť 8 GB (QV830) a 16 GB (QV1030), ako aj mož­nosť roz­ší­riť úlož­ný pries­tor o ďal­ších 32 GB po­mo­cou slo­tu na pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSDHC za­ru­ču­jú dos­ta­tok mies­ta na hud­bu, fil­my, te­le­víz­ne prog­ra­my a kni­hy.

Gigaset QV830_silver_three_views.jpg

Oba mo­de­ly tab­le­tov znač­ky Gi­ga­set umož­ňu­jú vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos úda­jov. Mo­del QV do­kon­ca pod­po­ru­je dvoj­pás­mo­vú sieť WLAN s frek­ven­ciou 2,4 GHz ale­bo 5 GHz. Vďa­ka fun­kciám Wi-Fi a Blue­tooth do­ká­žu tab­le­ty ko­mu­ni­ko­vať a zdie­ľať úda­je s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi rých­lo a jed­no­du­cho - nap­rík­lad pri pre­no­se hud­by na exter­né rep­ro­duk­to­ry ale­bo do slú­chadiel.

Tab­le­ty QV830 a QV1030 sú na Slo­ven­sku v pre­da­ji od ja­nuá­ra 2014. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na mo­de­lu QV830 je 169,95 eura a mo­de­lu QV1030 za­sa 369,95 eura.

Zdroj: Gigaset


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter