Face substitution: Zmeňte cez webovú kameru svoju tvár v reálnom čase

Webo­vé ka­me­ry umož­ňu­jú pri­dať rôz­ne zá­bav­né efek­ty na tvár pou­ží­va­te­ľa, napr. fú­zy či oku­lia­re. Ale nór­sky prog­ra­má­tor Audun Mat­hias Øygard de­monštro­val open sour­ce expe­ri­ment, kto­rý umož­ní v reál­nom ča­se úpl­ne zme­niť tvár pou­ží­va­te­ľa. Vy­uží­va pri tom ja­vas­crip­to­vú kniž­ni­cu s náz­vom CLMtrackr a tech­no­ló­giu roz­poz­ná­va­nia tvá­re.


Po pre­po­je­ní s webo­vou ka­me­rou ap­li­ká­cia Fa­ce sub­sti­tu­tion naj­prv roz­poz­ná 70 bo­dov na tvá­ri pou­ží­va­te­ľa a po­tom mu umož­ní vy­brať jed­nu z ce­leb­rít, kto­rú chce na­po­dob­niť. V ich zoz­na­me ne­chý­ba Sean Con­ne­ry, Geor­ge Cloo­ney, Jus­tin Bie­ber, Ri­han­na, Kim Kar­das­hian, ale ani krá­ľov­ná Al­žbe­ta, Ba­rack Oba­ma či Mo­na Li­sa.

face_substitution2.gif

Mas­ka ce­leb­ri­ty sa pris­pô­so­bí tó­nu ple­ti pou­ží­va­te­ľa a aj je­ho po­hy­bom. A to všet­ko sa de­je v reál­nom ča­se. Je to za­ují­ma­vé aj zá­bav­né. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov už zdie­ľa vlas­tné expe­ri­men­ty na Twit­te­ri, In­stag­ra­me a Fa­ce­boo­ku. Ak má­te k dis­po­zí­cii webo­vú ka­me­ru, mô­že­te si to vy­skú­šať aj vy na tej­to strán­ke.

Sú­vi­si­ce člán­ky:

Sof­tvér umož­ňu­jú­ci zá­me­nu ľud­ských tvá­rí v reál­nom ča­se

Zdroj: sto­ri­fy.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter