Photoshop už podporuje aj modelovanie 3D objektov a ich tlač

Prob­lé­mom ma­so­vej­šie­ho vy­uží­va­nie 3D tla­če je tvor­ba 3D ob­sa­hu, kto­rá je pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa stá­le po­mer­ne zlo­ži­tá. Spo­loč­nosť Ado­be chce ten­to pro­ces zjed­no­du­šiť, svoj nás­troj Pho­tos­hop obo­ha­ti­la o no­vé fun­kcie.

Pou­ží­va­te­lia si mô­žu ob­jekt vy­mo­de­lo­vať po­mo­cou 3D sof­tvé­ru, nas­ke­no­vať ale­bo stiah­nuť z inter­ne­tu. Pho­tos­hop tie­to dá­ta spra­cu­je a vy­tvo­rí sú­bor, kto­rý je mož­né vy­tla­čiť po­mo­cou lo­kál­nej 3D tla­čiar­ne, prí­pa­de ho pos­lať do niek­to­rej z inter­ne­to­vých slu­žieb, kde vám 3D sú­bor vy­tla­čia po­mo­cou ich tla­čiar­ne.

K dis­po­zí­cii je aj mož­nosť zdie­ľať vý­sled­ný sú­bor na služ­be Sketchfab. Pod­po­ro­va­né 3D for­má­ty sú OBJ, STL, 3DS, Colla­da a KMZ.

adobe_3D_1.jpg

No­vé fun­kcie sú sú­čas­ťou ak­tua­li­zá­cie pre clou­do­vú ver­ziu Pho­tos­hop CC.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

Ta­lia­ni vy­ví­ja­jú 3D tla­čia­reň na ces­to­vi­ny, hos­tia si mô­žu do­niesť tvar ces­to­vín na US­Bčku
3D tlač v praxi: Tla­čí­me na tla­čiar­ni za 70 000 eur
3D tlač vče­ra, dnes a za­jtra

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter