Kaveri AMD - závan APU budúcnosti?

Pr­vé tes­ty no­vých či­pov AMD Ka­ve­ri uka­zu­jú ich vý­poč­to­vý a gra­fic­ký vý­kon. Sú sí­ce rých­lej­šie ako ich pred­chod­co­via z AMD, no v po­rov­na­ní s In­te­lom je ví­ťaz otáz­ny.

AMD uká­za­lo A8-7600, je štvor­jad­ro­vý s frek­ven­ciou 3,1 GHz a s 384-jad­ro­vou gra­fi­kou a je už dos­tup­ný, a to v 45 W (3,1 GHz) a 65 W (3,3 GHz) ver­zii, obe za 119 do­lá­rov. A10-7850K s 95 W prí­de v pr­vom štvrťro­ku a bu­de mať 3,7 GHz a 512-jad­ro­vú gra­fi­ku. Stáť bu­de 173 do­lá­rov.

To­tiž na roz­diel od In­te­lu sa AMD orien­tu­je na gra­fi­ku, a keď tak­mer 50 % pro­ce­so­ra za­be­rú gra­fi­kou, na CPU ve­ľa neos­ta­ne. To sa od­rá­ža aj na 2-3-krát niž­šom vý­poč­to­vom vý­ko­ne, kto­rý po­cí­ti­te aj pri bež­nej prá­ci.

kaveri-amd-2.jpg

Na dru­hej stra­ne pri hra­ní po­cí­ti­te zá­van bu­dúc­nos­ti, kto­rý pri­ná­ša­jú APU či­pu, a te­da už de­cent­ný her­ný vý­kon. Za­tiaľ čo väč­ši­na pro­ce­so­rov In­tel Haswell má len sla­bé gra­fic­ké či­py a ná­roč­nej­šie hry si tam ne­zah­rá­te, AMD ide do her­nej ob­las­ti zos­tra a me­dium-high de­tai­ly za­čí­na­jú byť reál­ne aj pri hrách ako Bios­hock, Tomb Rai­der, Slee­ping Dogs. Nap­rík­lad Tomb Rai­der dá na me­dium na 1080p pri 30 fps (ukáž­ky nas­ta­ve­ní má nap­rík­lad te­chre­port strán­ka), ale aj tak čip je skôr vhod­ný na roz­lí­še­nia 720p ale­bo 1680 × 1050.

Čo je však za­ují­ma­vé, Ka­ve­ri ne­do­ká­zal po­ra­ziť naj­vý­kon­nej­ší čip In­tel Iris Pro v Haswel­le, ten mu až prek­va­pi­vo dob­re kon­ku­ru­je. Nie­ke­dy ho do­kon­ca pre­ko­ná­va, hlav­ne na štan­dar­dných roz­lí­še­niach a de­tai­loch, ale čím je vy­šší pot­reb­ný vý­kon, tým lep­šie Ka­ve­ri dr­ží fra­me­ra­te, aj keď len v roz­me­dzí nie­koľ­ko fps. Pri úpl­nom maxime sí­ce ide 3-krát rých­lej­šie, ale to je už fra­me­ra­te pod 10 fps a tam je už jed­no, či má­te 6 fps ale­bo 2 fps.

Ka­ve­ri je veľ­mi sluš­ná ukáž­ka bu­dú­ce­ho for­mo­va­nia PC pro­ce­so­rov, ško­da len niž­šie­ho vý­ko­nu v ob­las­ti CPU. Tes­ty si poz­ri­te nap­rík­lad na anan­dtech ale­bo hot­hardware.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

AMD uká­za­lo svoj her­ný tab­let

AMD pre­vie­dlo de­mo Mant­le. Za­ži­je­me bu­dú­ci rok no­vú her­nú re­vo­lú­ciu?

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter