Koniec podpory Windows XP: Časté otázky a odpovede

Spo­lu s tým, ako sa blí­ži ko­niec ofi­ciál­nej pod­po­ry Win­dows XP, kto­rý je nap­lá­no­va­ný na 8. ap­rí­la 2014, Mic­ro­soft spres­nil od­po­ve­de na niek­to­ré otáz­ky. Fir­my a pou­ží­va­te­lia sa naj­čas­tej­šie pý­ta­jú, ako to bu­de s ďal­ší­mi ak­tua­li­zá­cia­mi bez­plat­né­ho anti­ví­ru­su Se­cu­ri­ty Es­sen­tials, či sa po ukon­če­ní po­mo­ci zme­ní nie­čo v ob­las­ti in­šta­lá­cie a ak­ti­vá­cie Win­dows XP, ako to bu­de s tzv. XP mó­dom, ob­siah­nu­tým vo vy­šších edí­ciách OS Win­dows 7.

Za­tiaľ tie­to otáz­ky ne­bo­li ofi­ciál­ne zod­po­ve­da­né, a pre­to sa ro­ji­li rôz­ne špe­ku­lá­cie, ako to po 8. ap­rí­li bu­de. Jas­né bo­lo len to, že Mic­ro­soft de­fi­ni­tív­ne ukon­čí do­dáv­ky akých­koľ­vek zá­plat a op­ráv. A to aj na­priek fak­tu, že Win­dows XP stá­le beží prib­liž­ne na 29 % všet­kých po­čí­ta­čov vrá­ta­ne množ­stva štát­nych or­ga­ni­zá­cií, kto­ré po­tom bu­dú môcť byť ľah­ko na­pad­nu­teľ­né. Ko­niec pod­po­ry sa tý­ka aj po­pu­lár­ne­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce 2003, čo je pos­led­ná ver­zia bez Ri­boo­nu.

Mic­ro­soft svo­jich par­tne­rov v tej­to sú­vis­los­ti dôk­lad­ne inštruo­val, aby uro­bi­li všet­ko pre to, aby svo­jich klien­tov mig­ro­va­li z Win­dows XP za kaž­dú ce­nu. Tá­to mig­rá­cia sa však čas­to tý­ka nut­nos­ti ob­me­ny har­dvé­ru (pre­to­že naj­mä pre star­šie pe­ri­fé­rie ne­mu­sia v nov­ších Win­dows exis­to­vať ov­lá­da­če) aj os­ved­če­né­ho sof­tvé­ru a naj­mä v chu­dob­nej­ších kra­ji­nách ne­mu­sia na us­ku­toč­ne­nie mig­rá­cie jed­no­du­cho byť pros­tried­ky.

Otáz­ky a od­po­ve­de spo­je­né s Win­dows XP

A te­raz už k trom spo­mí­na­ným naj­čas­tej­ším otáz­kam a od­po­ve­diam (FAQ), kto­ré sú s kon­com pod­po­ry „Xpé­čok" spo­je­né:

1. Bu­de Mic­ro­soft na­ďa­lej po­nú­kať pre Win­dows XP bez­plat­ný anti­ví­rus Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials?

Pô­vod­ne sa špe­ku­lo­va­lo, že Mic­ro­soft 8. ap­rí­la de­fi­ni­tív­ne ut­ne aj ak­tua­li­zá­cia MS Se­cu­ri­ty Es­sen­tial pre Win­dows XP. Te­raz je však potvr­de­né, že Mic­ro­soft bu­de pos­ky­to­vať anti­ví­ru­so­vé de­fi­ní­cie pou­ží­va­te­ľom Win­dows XP ako ges­to dob­rej vô­le eš­te po do­bu jed­né­ho ďal­šie­ho ro­ka (až do 15. ap­rí­la 2015). No po 8. ap­rí­li 2014 už ne­bu­de mož­né Se­cu­ri­ty Es­sen­tial pre Win­dows XP z webu Mic­ro­sof­tu stiah­nuť.

Mož­no sí­ce pred­pok­la­dať, že rie­še­nie Se­cu­ri­ty Es­sen­tial sa bu­de dať zís­kať z al­ter­na­tív­nych úlo­žísk, ale vzhľa­dom na to, že Mic­ro­soft už nech­ce pos­ky­to­vať ani žiad­nu tech­nic­kú pod­po­ru, bo­lo by vhod­né skôr vy­užiť niek­to­ré z iných bez­plat­ných bez­peč­nos­tných rie­še­ní. Člá­nok na tú­to té­mu, kde je pred­sta­ve­ných päť bez­plat­ných al­ter­na­tív k Se­cu­ri­ty Es­sen­tials, zve­rej­ni­la ne­dáv­no Sof­tpe­dia.

2. Bu­de aj na­ďa­lej mož­né pou­ží­vať XP mo­de vo Win­dows 7, keď sa pod­po­ra Win­dows XP skon­čí?

XP mo­de je roz­ší­re­nie dos­tup­né v edí­ciách Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, En­terpri­se a Ul­ti­ma­te, kto­ré ma­lo umož­niť beh ap­li­ká­cií, kto­ré na­tív­ne ne­mož­no pod no­vým Win­dows spus­tiť. Ide o pl­no­hod­not­nú 32-bi­to­vú ver­ziu Win­dows XP Pro­fes­sio­nal, kto­rá beží ako vir­tuál­ny stroj. V praxi to mô­že byť je­di­ný spô­sob (ok­rem rie­še­nia DOS­Box, kto­ré však má is­té ob­me­dzenia), ako pod 64-bi­to­vým Win­dows spus­tiť sta­rú 16-bi­to­vú ap­li­ká­ciu pre MS DOS, pre­to­že nas­ta­ve­nie re­ži­mu kom­pa­ti­bi­li­ty oby­čaj­ne v ta­kých­to prí­pa­doch ne­po­mô­že.

Mic­ro­soft pô­vod­ne ani nep­red­pok­la­dal, že XP mo­de bu­dú pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať dl­ho­do­bo, skôr bo­lo to­to rie­še­nie za­mýš­ľa­né ako do­čas­né. XP mo­de bu­de aj po skon­če­ní pod­po­ry Win­dows XP stá­le k dis­po­zí­cii, nič sa v tom­to sme­re ne­me­ní, ale aj to­to pros­tre­die bu­de pri­ná­šať bez­peč­nos­tné ri­zi­ká, pre­to­že preň ne­bu­dú dos­tup­né ak­tua­li­zá­cie.

3. Bu­de mož­né no­vé in­šta­lá­cie Win­dows XP či downgra­do­va­né li­cen­cie z nov­ších Win­dows po 8. ap­rí­li ak­ti­vo­vať rov­na­ko ako do­te­raz?

Z toh­to hľa­dis­ka sa opäť nič ne­me­ní, pro­ces ak­ti­vá­cie bu­de stá­le rov­na­ký aj pri pro­duk­toch, kto­rých pod­po­ra sa skon­či­la. Pou­ží­va­te­lia te­da bu­dú môcť na­ďa­lej no­vé in­šta­lá­cie Win­dows XP in­šta­lo­vať a ak­ti­vo­vať, ho­ci už ne­bu­dú pod­po­ro­va­né. No Mic­ro­soft už neod­po­rú­ča v žiad­nom prí­pa­de Win­dows XP po ukon­če­ní dá­tu­mu pod­po­ry in­šta­lo­vať.

Od­ôvod­niť sa to dá nap­rík­lad len pri po­čí­ta­čoch pria­mo pre­po­je­ných so špe­ci­fic­kým har­dvé­rom, kto­ré nie sú ani za­po­je­né do sie­te, do kto­rých sa nev­kla­da­jú dis­ky USB či nein­šta­lu­jú no­vé ap­li­ká­cie, pre­to­že v ta­kom prí­pa­de sú hroz­by na­pad­nu­tia mal­vé­rom eli­mi­no­va­né na mi­ni­mum.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter