Úvaha: Windows 9 budú už v apríli 2015. Čo nové prinesú?

Pod­ľa pos­led­ných in­for­má­cií plá­nu­je Mic­ro­soft vy­dať no­vú ver­ziu svoj­ho „vlaj­ko­ve­ho" ope­rač­né­ho sys­té­mu, vy­ví­ja­né­ho pod kó­do­vým náz­vom Win­dows 9, už v ap­rí­li 2015. Ide o nez­vy­čaj­ne ag­re­sív­ne na­ča­so­va­nie, pre­to­že Mic­ro­soft tak po­ru­ší do­te­raj­ší troj­roč­ný cyk­lus. Zjav­ne na to má zá­važ­ný dô­vod.

Pod­ľa ko­men­tá­to­rov je jas­né, že Mic­ro­soft je pod tla­kom a je­ho Win­dows 8 nie je zďa­le­ka ta­ký ús­peš­ný, ako by oča­ká­val. Do­kon­ca ani je­sen­ná ak­tua­li­zá­cia Win­dows 8.1, kto­rá ma­la od­strá­niť niek­to­ré pr­vky kri­ti­zo­va­né pou­ží­va­teľ­mi, sa ne­te­ší pri­veľ­ké­mu zá­uj­mu. A ho­ci je pre ma­ji­te­ľov Win­dows 8 k dis­po­zí­cii za­dar­mo, je v sú­čas­nos­ti nain­šta­lo­va­ný na me­nej ako 25 mi­lió­noch PC po ce­lom sve­te. A to nie je ve­ľa.

Mô­že Mic­ro­soft vo Win­dows 9 o je­den rok prísť s nie­čím vý­raz­ne no­vým, čo mu opäť za­is­tí mies­to na vý­sl­ní zá­uj­mu pou­ží­va­te­ľov? Väč­ši­na ko­men­tá­to­rov je k to­mu skep­tic­ká. Ho­ci za­tiaľ ne­bo­lo vy­da­né žiad­ne ve­rej­né pre­view Win­dows 9 a o chys­ta­ných zme­nách sa len špe­ku­lu­je, pod­ľa ana­ly­ti­kov je viac-me­nej jas­né, akým sme­rom by sa Mic­ro­soft mal vy­dať.

Ako by mal vy­ze­rať Win­dows 9?

Množ­stvo pou­ží­va­te­ľov a fi­riem stá­le glo­ri­fi­ku­je Win­dows 7 ako je­den z naj­po­da­re­nej­ších ope­rač­ných sys­té­mov pre sto­lo­vé po­čí­ta­če a no­te­boo­ky. Žiaľ, v prí­pa­de Win­dows 8 sa Mic­ro­soft roz­ho­dol po­dria­diť roz­hra­nie tab­le­tom, na kto­rých sa mu s Win­dows ani tak ne­po­da­ri­lo príl­iš pre­ra­ziť, ale sú­čas­ne tým pod­ľa agen­tú­ry IDC za­prí­či­nil pok­les zá­uj­mu o no­vé po­čí­ta­če. Win­dows je však stá­le plat­for­ma pou­ží­va­ná na tak­mer mi­liar­de PC, tak­že ten­to trh Mic­ro­soft ne­mô­že pod­ľa ana­ly­ti­kov jed­no­du­cho ig­no­ro­vať.

Bo­lo by pre­to lo­gic­ké, ke­by Win­dows 9 bol viac po­dob­ný ús­peš­né­mu Win­dows 7, ale to je sú­čas­ne krok nas­päť a Mic­ro­soft by sa vrá­til len tam, kde bol už v ro­ku 2009. Sú­čas­ne by tak zbo­ril časť prá­ce, kto­rá bo­la spo­lu s roz­ši­ro­va­ním eko­sys­té­mu Win­dows 8 vy­ko­na­ná. Ide nap­rík­lad o na­tív­ne ap­li­ká­cie Win­dows 8 pre do­ty­ko­vé roz­hra­nie, ho­ci je prav­da, že ich je stá­le pos­krom­ne a vý­vo­já­ri vi­dia zmy­sel skôr v jed­no­du­chých ap­li­ká­ciách pre mo­bil­né plat­for­my ako v ich pre­ná­ša­ní na PC. Sna­ha zblí­žiť PC s mo­bil­ným sve­tom tak mož­no bo­la úpl­ný om­yl, kto­ré­ho dôs­led­ky sa uka­zu­jú prá­ve te­raz.

Mic­ro­soft je te­da v po­mer­ne nep­rí­jem­nej si­tuá­cii, keď mu­sí za kaž­dú ce­nu uro­biť roz­hod­nu­tie, ale je vy­sta­ve­ný enor­mné­mu ri­zi­ku, že to­to roz­hod­nu­tie bu­de zlé. Je­den preš­ľap sa dá nap­ra­viť, ale dva po se­be mô­žu byť už kri­tic­ké. Aj pre ta­ký gi­gant, ako je Mic­ro­soft. A zvlášť v sú­vis­los­ti s tým, ako sa v pos­led­ných týž­dňoch čo­raz čas­tej­šie ob­ja­vu­jú sprá­vy o An­droi­de na PC. Li­nux (kto­rý je zá­kla­dom An­droi­du) by tak ko­neč­ne za­čal hrať väč­šiu úlo­hu aj na bež­ných PC, čo je ví­zia, o kto­rej sa ho­vo­rí už ro­ky, ale kto­rá zos­tá­va­la nespl­ne­ná. Mic­ro­soft tak spo­lu s Win­dows 8 dal šan­cu kon­ku­ren­cii, kto­rá pô­vod­ne ani nech­ce­la byť kon­ku­ren­ciou...

Win­dows 9 ako most me­dzi Win­dows 7 a Win­dows 8?

Mic­ro­soft by sa pod­ľa Adria­na Kingsley­ho-Hug­he­sa, ne­zá­vis­lé­ho tech­no­lo­gic­ké­ho ko­men­tá­to­ra, mal pou­čiť z to­ho, že ro­biť pri­ve­ľa zmien je na ško­du. Vý­raz­ná pre­me­na roz­hra­nia Win­dows 8 (a nás­led­ný krok späť vo Win­dows 8.1) pod­ľa ne­ho to­tiž znač­ne stre­so­va­la tak kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov, ako aj fir­my a mies­to oča­ká­va­nej sta­bi­li­ty a ur­či­tej kon­ti­nui­ty vzbu­dil do­jem, že zme­ny bu­dú te­raz na den­nom po­riad­ku, čo nie kaž­dý vi­dí rád.

Pre fir­my sú vý­raz­né zme­ny v OS ale­bo v ap­li­ká­ciách to­tiž vždy spo­je­né s po­čia­toč­ným pok­le­som pro­duk­ti­vi­ty za­mes­tnan­cov, kým si no­vé pros­tre­die os­vo­ju­jú, a tie­to zme­ny hneď pre­po­čí­ta­va­jú na spô­so­be­nú stra­tu. Pre Mic­ro­soft to te­da nie je nič priaz­ni­vé a po­mer­ne dl­ho bol kri­ti­zo­va­ný nap­rík­lad za roz­hra­nie Rib­bon v ba­lí­ku Of­fi­ce. S Win­dows 8 uro­bil nie­čo po­dob­né, ale v ove­ľa väč­šom roz­sa­hu...

Ho­ci te­da Mic­ro­soft dr­ží in­for­má­cie o Win­dows 9 za­tiaľ pod po­kriev­kou, údaj­ne jed­na z hlav­ných zmien by pod­ľa Kingsley­ho-Hug­he­sa ma­lo byť to, že ap­li­ká­cie pre no­vé roz­hra­nie (Mo­dern UI, pred­tým Met­ro) by ma­li byť spus­ti­teľ­né ako kla­sic­ké ap­li­ká­cie aj v rám­ci sta­ré­ho pros­tre­dia des­kto­pu. To by Mic­ro­sof­tu ma­lo umož­niť od­strá­niť pô­vod­ný „schi­zof­re­nic­ký" stav, keď sú v jed­nom OS umies­tne­né dve rôz­ne a vzá­jom­ne ne­kom­pa­ti­bil­né pra­cov­né pros­tre­dia.

Tra­dič­ný des­ktop a ob­ra­zov­ka Štart by sa vďa­ka to­mu moh­li spo­jiť do jed­né­ho a bo­lo by po­tom na pou­ží­va­te­ľo­vi, kto­ré pr­vky bu­de pre­fe­ro­vať a kto­ré, nao­pak, po­vy­pí­na. Vďa­ka to­mu by bo­li spo­koj­ní tak tra­dič­ní pou­ží­va­te­lia, ako aj tí, kto­rí pre­fe­ru­jú no­vé ov­lá­da­cie pr­vky. Je však otáz­kou, či Mic­ro­sof­tu na ta­kú zá­sad­nú zme­nu bu­de sta­čiť rok, aby ju do­tia­hol do nao­zaj zdar­né­ho kon­ca, ale­bo bu­de mu­sieť vy­dať eš­te Win­dows 9.1, kto­rý opäť nap­ra­ví to, čo sa vo Win­dows 9 nes­tih­lo či ne­po­da­ri­lo...

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter