CES 2014: Intel predstavil kompletný počítač vo veľkosti SD karty

V sep­tem­bri na IDF pred­sta­vil In­tel no­vý pro­ce­sor Quark vo veľ­kos­ti jed­nej pä­ti­ny SoC Atom. Te­raz si je­ho dvoj­jad­ro­vá ver­zia naš­la ces­tu do ma­lič­ké­ho po­čí­ta­ča Edi­son s veľ­kos­ťou pa­mä­ťo­vej kar­ty SD, kto­rý vy­sta­vu­je spo­loč­nosť na veľtr­hu CES.

Po­čí­tač Edi­son pred­sta­vil CEO In­te­lu Brian Kr­za­nich po­čas svo­jej úvod­nej pred­náš­ky, no nep­rez­ra­dil o ňom pri­ve­ľa špe­ci­fík. Doz­ve­de­li sme sa len to, že ob­sa­hu­je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Quark s jad­ra­mi tak­to­va­ný­mi na 400 MHz, vy­ro­be­ný 22 nm pro­ce­som. Edi­son má in­teg­ro­va­né tech­no­ló­gie Wi-Fi a Blue­tooth, pa­mä­te LPDDR2 a úlo­žis­ko na bá­ze NAND. In­tel však nep­rez­ra­dil, koľ­ko pa­mä­te a akú ka­pa­ci­tu úlo­žis­ka vtes­nal do toh­to ma­lé­ho form fac­to­ra.

Edi­son má níz­ku spot­re­bu a je ur­če­ný do roz­lič­ných za­ria­de­ní vrá­ta­ne „inter­ne­tu ve­cí" a no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky (wearab­les). Na veľtr­hu bol de­monštro­va­ný v det­skom ob­le­če­ní Mi­mo od spo­loč­nos­ti Rest De­vi­ces, kto­ré je vy­ba­ve­né sen­zor­mi a mo­ni­to­ru­je dý­chanie, tep­lo­tu a po­hy­by di­eťa­ťa.

mimo_onesie.jpg

  In­tel spo­lup­ra­cu­je s par­tner­mi aj na vý­vo­ji bio­met­ric­kých slú­chadiel, kto­ré sle­du­jú sr­dco­vý tep pou­ží­va­te­ľa, a na blue­toot­ho­vom head­se­te s roz­poz­ná­va­ním hla­su a ce­lo­den­nou vý­dr­žou ba­té­rie. Ne­ved­no, či tie­to dva „re­fe­ren­čné návr­hy" sú za­lo­že­né kon­krét­ne na po­čí­ta­či Edi­son, no zrej­me ob­sa­hu­jú pro­ce­sor Quark.

  smart_headset.jpg

  In­tel sa ve­nu­je aj bez­drô­to­vé­mu na­bí­ja­niu. Pred­vie­dol na­bí­ja­ciu mis­ku schop­nú na­bí­jať viac za­ria­de­ní bez pres­ne ur­če­né­ho roz­mies­tne­nia. Mis­ka vy­uží­va mag­ne­tic­kú re­zo­nan­ciu na od­ov­zdá­va­nie ener­gie a In­tel poz­na­me­ná­va, že tá­to tech­no­ló­gia je „zá­kla­dom pre prie­my­sel­nú špe­ci­fi­ká­ciu A4WP", pod­po­ro­va­nú ta­ký­mi veľ­ký­mi me­na­mi ako Qual­comm , Sam­sung , LG , HTC a pod.

  Intel_Smart_Bowl.jpg

  Fir­ma chce bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie up­lat­niť nie­len pre no­si­teľ­nú elek­tro­ni­ku, ale aj pre smar­tfó­ny, tab­le­ty a no­te­boo­ky.

  Zdroj: te­chre­port.com


  Ohodnoťte článok:
     
   

  24 hodín

  týždeň

  mesiac

  Najnovšie články

  In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
  Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
   
  LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
  Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
   
  Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
  Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
   
  iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
  Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
   
  Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
  Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
   
  No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
  AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
   
  HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
  Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
   
  Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
  V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
   
   
   
    Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter