Vízia budúcich PC: Pamäte RAM a disky splynú do jedného

Sú­čas­ný kon­cept po­čí­ta­čov pra­cu­je s ope­rač­nou pa­mä­ťou RAM na krát­ko­do­bé ope­rá­cie a s úlož­ným pries­to­rom, kde sa skla­du­jú dá­ta dl­ho­do­bo. No pod­ľa od­bor­ní­kov sa stá­va ten­to mo­del de­fi­ni­tív­ne za­sta­ra­ným a bu­dúc­nosť pat­rí pa­mä­ťo­vým či­pom, kto­ré ma­žú hra­ni­cu me­dzi ope­rač­nou pa­mä­ťou a dl­ho­do­bým uk­la­da­ním dát.

O tom, že k tej­to re­vo­luč­nej zme­ne dôj­de v prie­be­hu nie­koľ­kých ďal­ších ro­kov, je pres­ved­če­ný nap­rík­lad ana­ly­tik Tom Coug­hlin, za­kla­da­teľ agen­tú­ry Coug­hlin As­so­cia­tes. Vo vý­sled­ku by to zna­me­na­lo ko­niec aké­ho­koľ­vek nah­rá­va­nia ap­li­ká­cií či ope­rač­né­ho sys­té­mu a všet­ko by bo­lo spus­te­né prak­tic­ky okam­ži­te, v reál­nom ča­se. Iš­lo by tak o jed­nu z naj­väč­ších zmien v ob­las­ti com­pu­tin­gu za pos­led­né ro­ky.

Zme­ny me­nom MRAM a RRAM

Coug­hlin ho­vo­rí, že v sú­čas­nos­ti mô­že­me po­zo­ro­vať vý­voj no­vej ge­ne­rá­cie so­lid-sta­te tech­no­ló­gií, kto­ré ich vý­rob­co­via bu­dú chcieť po do­kon­če­ní vý­vo­ja čo naj­ak­tív­nej­šie up­lat­niť na tr­hu. Naj­čas­tej­šie sa v tej­to sú­vis­los­ti ho­vo­rí o tzv. ne­vo­la­til­ných pa­mä­tiach MRAM (mag­ne­to­re­zis­tív­na pa­mäť RAM) ale­bo RRAM/Re­RAM (re­zis­tív­na RAM), kto­ré si udr­žia ucho­va­nú in­for­má­ciu aj bez elek­tri­ny a pri­tom po­núk­nu rých­losť kla­sic­kých pa­mä­tí DRAM.

Roz­diel je v tom, že kla­sic­ké pa­mä­te DRAM vy­uží­va­jú stav jed­no­tiek a núl, kto­ré sú udr­žia­va­né a me­ne­né pros­tred­níc­tvom elek­tric­ké­ho ná­bo­ja. Ulo­že­né bi­nár­ne in­for­má­cie mu­sia byť na­vy­še prie­bež­ne ob­no­vo­va­né (ref­resh). Bez prí­tom­nos­ti elek­tric­ké­ho ná­bo­ja dôj­de k vy­ma­za­niu dát a k stra­te ulo­že­ných in­for­má­cií. Nao­pak, mag­ne­to­re­zis­tív­ne pa­mä­te MRAM pou­ží­va­jú mag­ne­tic­ký ná­boj, kto­rý spô­so­bí tr­va­lú zme­nu, resp. zme­nu dov­te­dy, kým prí­de iný ná­boj.

Po­dob­né je to s re­zis­tív­ny­mi pa­mä­ťa­mi RRAM/Re­RAM, kto­ré sú za­lo­že­né na prin­cí­pe zme­ny od­po­ru v pou­ži­tých ma­te­riá­loch v zá­vis­los­ti od zmien elek­tric­ké­ho na­pä­tia. Pri od­sta­ve­ní na­pä­tia však aj v tom­to prí­pa­de zos­ta­ne in­for­má­cia ucho­va­ná. Ide o prin­cíp ne­dáv­no ob­ja­ve­né­ho mem­ris­to­ra, kto­rý sa po­va­žu­je za je­den z kľú­čo­vých pr­vkov pre bu­dúc­nosť IT.

Na roz­diel od či­pov NAND flash je vý­ho­dou vý­raz­ne vy­ššia rých­losť, dlh­šia ži­vot­nosť a údaj­ne aj men­šie nák­la­dy na vý­ro­bu - naj­mä pos­led­ná uve­de­ná sku­toč­nosť by ma­la tým­to tech­no­ló­giám ot­vo­riť dve­re do­ko­rán a po­môcť rých­le­mu pre­sa­de­niu či­pov MRAM a RRAM.

No­vé pa­mä­te ma­jú pod­po­ru veľ­kých hrá­čov

Tom Coug­hlin svo­ju ví­ziu de­tail­ne pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii Sto­ra­ge Vi­sion na pre­bie­ha­jú­com veľtr­hu CES a pod­ľa ne­ho sa už us­ku­toč­ni­lo toľ­ko tes­tov a bo­lo vy­ro­be­né dos­ta­toč­né množ­stvo vzo­riek no­vých pa­mä­tí, že je už otáz­kou po­mer­ne krát­ke­ho ča­su, aby sa dos­ta­li z la­bo­ra­tó­rií na reál­ny trh.

Pre­chod na tie­to no­vé tech­no­ló­gie pod­po­ru­je aj množ­stvo veľ­kých vý­rob­cov pa­mä­tí, kto­rí sú už prip­ra­ve­ní za­čať ich vý­ro­bu. Nap­rík­lad spo­loč­nos­ti Re­ne­sas, Hi­ta­chi a Mic­ron Tech­no­lo­gy pa­tria me­dzi vý­znam­ných prie­kop­ní­kov pa­mä­tí MRAM a pri vý­vo­ji spo­lup­ra­co­va­li s od­bor­ník­mi z ja­pon­skej uni­ver­zi­ty To­ho­ku. Na vý­vo­ji pa­mä­tí RRAM po­tom za­se in­ten­zív­ne pra­co­va­la spo­loč­nosť El­pi­da Tech­no­lo­gy (v spo­lup­rá­ci so Shar­pom či ja­pon­skou uni­ver­zi­tou v To­kiu) a už v ro­ku 2012 vy­ro­bi­la fun­kčné vzor­ky tých­to či­pov.

V sú­čas­nos­ti pat­rí už El­pi­da kom­plet­ne pod zmie­ne­nú fir­mu Mic­ron Tech­no­lo­gy. Pa­mä­te za­lo­že­né na mem­ris­to­roch vy­ví­ja nap­rík­lad aj Sam­sung ale­bo Hy­nix v spo­lup­rá­ci s HP. Je­den z prie­kop­ní­kov či­pov Re­RAM je aj am­bi­cióz­ny star­tup Cros­sbar, kto­rý chce za­čať vý­ro­bu ten­to rok v augus­te a sľu­bu­je, že je­ho či­py Re­RAM pri­ne­sú až dvad­sať­krát vy­ššiu rých­losť zá­pi­su, dvad­sať­krát niž­šiu spot­re­bu a de­sať­krát dlh­šiu ži­vot­nosť než sú­čas­né pa­mä­te NAND flash.

Re­vo­lú­cia má dve­re ot­vo­re­né

Všet­ko te­da nas­ved­ču­je to­mu, že ne­pôj­de o ok­ra­jo­vé tech­no­ló­gie, kto­ré zos­ta­nú len aka­de­mic­kým po­či­nom, ale bu­dú po svo­jom doz­re­tí na­sa­de­né v ma­sív­nej mie­re na trh a ne­mož­no vy­lú­čiť, že pri­ne­sú ko­niec exis­tu­jú­ce­ho po­ňa­tia pa­mä­tí. Coug­hlin sí­ce ho­vo­rí, že v oboch prí­pa­doch (tak pri MRAM, ako aj pri Re­RAM) tre­ba eš­te ne­ja­ký čas a ďal­ší vý­voj, kým tie­to pa­mä­te bu­dú môcť kom­plet­ne nah­ra­diť aj či­py DRAM, na­vy­še aj ce­ny bu­dú mu­sieť eš­te ďa­lej kles­núť, ale všet­ko je te­raz už na dob­rej ces­te a naj­dô­le­ži­tej­šie kro­ky sa už us­ku­toč­ni­li.

Vý­ho­dou by po­tom ma­la byť nie­len rých­losť prá­ce s pou­ží­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, ale nap­rík­lad aj fakt, že ak dôj­de k vý­pad­ku elek­tri­ny, nep­rí­de pou­ží­va­teľ o svo­je neu­lo­že­né dá­ta, pre­to­že po­čí­tač by mo­hol byť opäť spre­vádz­ko­va­ný pres­ne v ta­kom sta­ve, v akom doš­lo k pre­ru­še­niu na­pá­ja­nia. Ide o tzv. mož­nosť in­stant re­su­me, čo by úpl­ne od­strá­ni­lo nut­nosť rôz­nych re­ži­mov spán­ku a hi­ber­ná­cie pri PC, kto­ré ma­jú stá­le ve­ľa ob­me­dze­ní. No prob­lé­mom mô­že byť prí­pad, ak dôj­de k pá­du sys­té­mu pre chy­bu.

Po­tom by aj ob­no­va pre­beh­la do po­do­by v oka­mi­hu pá­du a za­tiaľ nie je vy­rie­še­né, akým spô­so­bom ten­to prob­lém od­strá­niť, pre­to­že kom­plet­né vy­ma­za­nie pa­mä­te (tvr­dý re­set) by ma­lo za nás­le­dok stra­tu dát aj ap­li­ká­cií.

No­vá ar­chi­tek­tú­ra za­lo­že­ná na spo­je­ní ope­rač­nej a úlož­nej pa­mä­te tak bu­de mu­sieť po­čí­tať s ne­vyh­nut­nos­ťou eli­mi­ná­cie chýb a tie­to no­vé sys­té­my bu­dú mu­sieť byť vý­raz­ne od­ol­nej­šie pro­ti chy­bám, než to bo­lo do­te­raz. Ten­to kon­cept sa po­tom ne­mu­sí ob­me­dzo­vať len na PC, ale bu­de ho mož­né up­lat­niť aj v in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch, tab­le­toch a ďal­ších za­ria­de­niach.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter