Akú konfiguráciu vybrať pre výkonné herné PC za 1000 eur? Verzia pre Intel aj AMD

Mi­nu­le sme sa sna­ži­li vy­tvo­riť lac­ný, ale vý­kon­ný PC za 500 eur a te­raz sa poz­ri­me, čo do­ká­že­me vy­tvo­riť za 1000 eur bez za­chá­dzania do extré­mov. Šet­riť te­da ne­bu­de­me ani na pro­ce­so­re, ani na gra­fi­ke.

Kon­krét­ne pri zos­ta­ve AMD oko­lo 1000 eur sa zmes­tí aj tá naj­vý­kon­nej­šia gra­fi­ka R9 290X, do zos­ta­vy In­tel/nVi­dia sa vop­cha­la GTX780 (me­nej vý­kon­ná ako R9 290X). Pri zos­ta­ve In­tel sme sí­ce da­li len štvor­jad­ro­vý i5, ale v tes­toch je po­rov­na­teľ­ný s 8-jad­ro­vým AMD FX.

Zos­ta­va In­tel + nVi­dia:

Pro­ce­sor - In­tel Co­re i5-4670K - štvor­jad­ro­vý 3,4 GHz - 190 eur
Gra­fi­ka - MSI N780 TF 3GD5/OC Ga­ming - 436 eur
Dos­ka: MSI Z87-G43 Ga­ming - 108 eur
Pa­mäť: Kin­gston DDR3 16GB 1600MHz Kit - 124 eur
Zdroj: Cor­sair CMPSU-650TX - 79 eur
HDD: Sea­ga­te Barra­cu­da 7200.12 2TB, 7200rpm - 74 eur
DVD: DVD me­cha­ni­ka Sam­sung SH-224DB - 13 eur
Skrin­ka: Coo­ler Mas­ter K380- 36 eur

CE­NA - 1060 eur (plus asi 20 eur poš­tov­né z rôz­nych ob­cho­dov, niek­to­ré pro­duk­ty aj spo­jí­te z rov­na­ké­ho ob­cho­du)

Na her­ný PC sme vy­bra­li pro­ce­sor i5, ak chce­te ab­so­lút­ny vý­kon aj v prog­ra­moch, ob­zri­te sa po i7, to bu­de prib­liž­ne 100 eur na­vy­še. Po­dob­ne mô­že­te zlep­šiť gra­fi­ku na 780­ti, kto­rá je drah­šia asi o 200 eur, ale roz­diel vo vý­ko­ne nie je dos­ta­toč­ný na to, aby sa to op­la­ti­lo.

AMD zos­ta­va:

Pro­ce­sor AMD FX-Se­ries X8 FX-8350 - osem­jad­ro­vý 4 GHz - 160 eur
Gra­fi­ka MSI R9 290X 4GD5 - 464 eur
Dos­ka: Gi­ga­by­te GA-990FXA-D3 - 109 eur
Pa­mäť: Kin­gston DDR3 16GB 1600MHz - 124 eur
Zdroj: Cor­sair CMPSU-650TX - 79 eur
HDD: Sea­ga­te Barra­cu­da 7200.12 2TB, 7200rpm- 74 eur
DVD: DVD me­cha­ni­ka Sam­sung SH-224DB - 13 eur
Skrin­ka: Coo­ler Mas­ter K380- 36 eur

CE­NA - 1059 eur (plus asi 20 eur poš­tov­né z rôz­nych ob­cho­dov, niek­to­ré pro­duk­ty aj spo­jí­te z rov­na­ké­ho ob­cho­du)

Prak­tic­ky v zos­ta­ve AMD už gra­fi­ku ne­má­te ako zlep­šiť, tá je naj­lep­šia, akú AMD má, mô­že­te sa po­zrieť eš­te po ver­ziách kar­ty od iných vý­rob­cov a sle­do­vať hlav­ne hluč­nosť, keď­že sé­ria R9 sa dosť za­hrie­va a re­fe­ren­čné kar­ty bo­li naj­hluč­nej­šie za pos­led­né ro­ky. Ale iní vý­rob­co­via to mô­žu eli­mi­no­vať. V kaž­dom prí­pa­de za tú ce­nu sa op­la­tí zob­rať.

Ak bu­de­te chcieť ce­ny stiah­nuť na čis­tých 1000 eur, ne­ber­te 16 GB RAM, kto­ré te­raz v hrách ne­vyu­ži­je­te, ale zo­ber­te 8 GB. Rov­na­ko mô­že­te ušet­riť aj na HDD a zob­rať len 1 TB, zá­le­ží na tom, koľ­ko mies­ta pres­ne pot­re­bu­je­te. Ak chce­te sys­té­mu zrý­chliť hlav­ne boo­to­va­nie, op­la­tí sa za rov­na­kú ce­nu zob­rať 1 TB SSHD, prí­pad­ne si eš­te dop­la­tiť na boo­to­va­cí disk SSD, ale as­poň 128 GB.

DVD me­cha­ni­ka je už dnes v PC skôr na oz­do­bu ako reál­ne vy­uži­tie, ale ak nap­rík­lad zá­lo­hu­je­te veľ­ké množ­stvá dát či má­te nut­ka­nie po­ze­rať Blu-ray fil­my cez PC, mô­že­te si zob­rať aj Blu-ray na­pa­ľo­vač­ku za 50 eur.

Sa­moz­rej­me, skrin­ka je skôr len prík­lad, mô­že­te si vy­brať di­zajn pod­ľa vku­su.

Obe zos­ta­vy vám za­is­tia po­ho­do­vé hra­nie v 1080p ale­bo 1440p na ďal­ších pár ro­kov, even­tuál­ne na ce­lú ge­ne­rá­ciu.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter