Project Siena – aplikácie pre Windows 8.1 bez programovania

Mo­der­né vý­vo­jo­vé pros­tre­dia umož­ňu­jú inter­ak­tív­ny návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Aj v ta­kom­to prí­pa­de však bo­lo tre­ba nap­rog­ra­mo­vať ap­li­kač­nú lo­gi­ku. V prí­pa­de mno­hých ap­li­ká­cií na pod­po­ru biz­ni­su, prí­pad­ne na pre­zen­tá­ciu ob­sa­hu sa však úlo­ha ap­li­kač­nej lo­gi­ky zú­ži­la na vhod­né pre­po­je­nie zdro­ja úda­jov s pre­zen­tač­ným roz­hra­ním.

Na ten­to trend rea­gu­je nás­troj s kó­do­vým ozna­če­ním Mic­ro­soft Pro­ject Sie­na. Pod tým­to náz­vom ho náj­de­te vo Win­dows ob­cho­de. Ap­li­ká­cia je za­dar­mo a umož­ňu­je in­tui­tív­ne vy­tvo­riť jed­no­du­chú ap­li­ká­ciu Win­dows 8.1, nap­rík­lad ak­tuál­nu po­nu­ku slu­žieb, voľ­né ka­pa­ci­ty na uby­to­va­nie, je­dál­ny a ná­po­jo­vý lís­tok v reš­tau­rá­cii, pre­zen­to­va­nie blo­go­vých prís­pev­kov či člán­kov z pub­li­kač­ných por­tá­lov a po­dob­ne.

Ná­vo­dy a pre­zen­tač­né vi­deo náj­de­te na: http://tech­net.mic­ro­soft.com/en-us/dn518139

Ap­li­ká­cia Mic­ro­soft Pro­ject Sie­na umož­ňu­je vy­tvá­rať ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 aj na tab­le­toch s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows RT 8.1, te­da na za­ria­de­niach vy­uží­va­jú­cich ar­chi­tek­tú­ru ARM. Vy­tvo­re­ná ap­li­ká­cia po­be­ží na za­ria­de­niach všet­kých ar­chi­tek­túr Win­dows 8, te­da x86, x64 aj ARM.

Vo voľ­nom pok­ra­čo­va­ní pri­ne­sie­me ná­vod, ako vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu Win­dows 8.1 v tom­to návr­ho­vom pros­tre­dí.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter