AMD predviedlo demo Mantle. Zažijeme budúci rok novú hernú revolúciu?

AMD prá­ve vy­da­lo no­vé de­mo na Mant­le, kde pred­vie­dlo pár je­ho za­ují­ma­vých vlas­tnos­tí. Kon­krét­ne čís­la oko­lo vý­ko­nu sa sí­ce stá­le eš­te dr­žia v taj­nos­ti, ale po pr­vý raz mô­že­me vi­dieť, čo Mant­le sku­toč­ne do­ká­že. AMD uvá­dza, že ce­lé de­mo beží na 300 až 400 fps.

Vo vi­deu mô­že­te vi­dieť inter­ga­lak­tic­ký ves­mír­ny boj, v kto­rom sa zú­čas­tňu­je až 2000 lo­dí, kaž­dá s vlas­tnou AI a kaž­dá má k dis­po­zí­cii via­ce­ro dru­hov zbra­ní. Ak všet­ko bu­de nao­zaj fun­go­vať tak, ako sľu­bu­je AMD, pôj­de o re­vo­lú­ciu nie­len v žá­nri RTS, ale aj v ce­lom her­nom prie­mys­le. Sta­čí iba to, aby vý­vo­já­ri po­cho­pi­li, ako fun­gu­je ten­to zá­zrak me­nom Mant­le.

AMD uvá­dza, že to­to de­mo je via­za­né na CPU a väč­ši­nu prá­ce vy­ko­ná­va pro­ce­sor, nie ak­tuál­na GPU. To­to de­mo po­há­ňal FX 8350, a ho­ci s Mant­le pri­nie­sol po­rov­na­teľ­ný vý­kon ako i 7 4770K, s viac jad­ra­mi sa mô­že vý­kon eš­te do­da­toč­ne up­ra­viť.

Bez Mant­le sú pro­ce­so­ry ob­me­dze­né na 50-ti­síc dá­vok, ale s Mant­le sa po­čet zvý­ši na 100-ti­síc ale­bo viac, do ro­ku 2015 sa oča­ká­va ná­rast na 300-ti­síc s ďal­ší­mi op­ti­ma­li­zá­cia­mi Mant­le a no­vý­mi kar­ta­mi to mô­že byť aj 1 mi­lión.

Dáv­ko­vé spra­co­va­nie je vy­ko­ná­va­né sé­riou prog­ra­mov (tzv. dá­vok) na po­čí­ta­či bez účas­ti pou­ží­va­te­ľa. Dáv­ky sú prip­ra­ve­né vop­red, tak­že mô­žu byť spra­co­va­né bez účas­ti pou­ží­va­te­ľa. Viac na čes­kej wiki­pe­dii.

Video:


Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter