Windows Phone 8.1 prinesie notifikácie, digitálneho asistenta a zlepšený multitasking

Mic­ro­soft prip­ra­vu­je pre svoj mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém ak­tua­li­zá­ciu Win­dows Pho­ne 8.1, kto­rá pri­ná­ša naj­mä dve vý­znam­né zme­ny - no­ti­fi­kač­né cen­trum a osob­né­ho asis­ten­ta na spô­sob Si­ri. V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha v spo­loč­nos­ti inter­né be­ta­tes­to­va­nie ak­tua­li­zá­cie, pod­rob­nos­ti o nej sa doz­vie­me na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Build v ap­rí­li 2014.

No­ti­fi­kač­né cen­trum bu­de uk­ry­té pod hor­nou vy­sú­va­cou liš­tou. Prís­tup k ne­mu bu­de rov­na­ký ako v iOS a An­droi­de. Krát­kym ges­tom zho­ra na­dol mož­no ro­let­ku čias­toč­ne vy­tiah­nuť a us­ku­toč­niť rých­le nas­ta­ve­nia. Po úpl­nom vy­su­nu­tí cez ce­lý dis­plej sa zob­ra­zí kom­plet­ná his­tó­ria ozná­me­ní.

Ďal­ší kľú­čo­vý pr­vok ak­tua­li­zá­cie 8.1 je za­hr­nu­tie osob­né­ho di­gi­tál­ne­ho asis­ten­ta. Bu­de sa vo­lať Cor­ta­na, jej tes­to­va­nie pre­bie­ha už nie­koľ­ko me­sia­cov. Cor­ta­na po­núk­ne ove­ľa väč­šiu inter­ak­ciu a per­so­na­li­zá­ciu ako ak­tuál­ny Bing Search. Vy­hľa­dá­va­nie bu­de kon­texto­vo via­za­né na ak­tuál­nu po­lo­hu prís­tro­ja a iné dos­tup­né úda­je z te­le­fó­nu. Vďa­ka tým­to vlas­tnos­tiam bu­de asis­tent WP schop­ný lep­šie kon­ku­ro­vať Si­ri a Goog­le Now.

Oča­ká­va sa aj nie­koľ­ko ďal­ších no­vých fun­kcií, napr. ne­zá­vis­lé ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti mé­dií a zvo­ne­nia, ino­vá­cie v ob­las­ti mul­ti­tas­kin­gu, pod­po­ra vir­tuál­nych sie­tí VPN pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov, no­vé ap­li­ká­cie ako Xbox Mu­sic a Xbox Vi­deo. Za­tiaľ čo Mic­ro­soft pra­cu­je na ak­tua­li­zá­cii sof­tvé­ru, No­kia vraj prip­ra­vu­je dva no­vé smar­tfó­ny.

Te­le­fó­ny s kó­do­vým ozna­če­ním Gol­dfin­ger a Mo­ney­pen­ny ma­jú prísť na trh zhru­ba v rov­na­kom ča­se ako ak­tua­li­zá­cia Win­dows Pho­ne 8.1 a bu­dú pod­po­ro­vať ov­lá­da­nie ges­ta­mi.

Zdroj: the­ver­ge.com
en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter