Microsoft bude mať spoločné jadro pre tri verzie Windows a vráti menu Štart do Windows

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows, kto­rý má prísť v ro­ku 2015, by mo­hol pri­niesť zme­nu v prís­tu­pe fir­my k tla­čid­lu Štart, ale aj k ak­tua­li­zá­ciám sys­té­mu. V mé­diách sa už dlh­šie ob­ja­vu­jú sprá­vy o ví­zii „jed­né­ho Win­dows" pre všet­ky za­ria­de­nia. Prav­da, ne­mož­no to chá­pať tak, že rov­na­ký ope­rač­ný sys­tém bu­de fun­go­vať na všet­kých ty­poch za­ria­de­ní. Skôr pôj­de o spo­loč­ný zá­klad, na kto­rom bu­dú pos­ta­ve­né nad­stav­by od­lí­še­né pod­ľa form fac­to­ra za­ria­de­ní, pre kto­ré sú ur­če­né.

Pod­ľa server­a ZDnet sa bu­dú prav­de­po­dob­ne roz­li­šo­vať tri ty­py Win­dows - „mo­der­ný", tra­dič­ný a pod­ni­ko­vý. Pr­vá ver­zia bu­de ur­če­ná pre ap­li­ká­cie WinRT (pod WinRT sa ne­chá­pe sú­čas­ný Win­dows RT, kto­rý beží na pro­ce­so­roch ARM, ale vý­vo­jár­ske API).

Fun­go­vať bu­de na za­ria­de­niach s pro­ce­sor­mi ARM aj In­tel a ak­tua­li­zo­vať sa bu­de cez Win­dows Sto­re. Tá­to ver­zia prav­de­po­dob­ne ne­bu­de op­ti­ma­li­zo­va­ná na beh ap­li­ká­cií Win32. Za­me­ra­ná bu­de na te­le­fó­ny Win­dows, tab­le­ty s pro­ce­sor­mi ARM, phab­le­ty a ďal­šie dru­hy tab­le­tov. Bu­de to te­da ope­rač­ný sys­tém, kto­rý sa pred­tým ozna­čo­val ako hyb­rid Win­dows Pho­ne OS a Win­dows RT.

Tra­dič­ná spot­re­bi­teľ­ská ver­zia bu­de ur­če­ná pre PC, bu­de pod­po­ro­vať des­kto­po­vé pros­tre­die a ov­lá­da­nie po­mo­cou klá­ves­ni­ce a my­ši. Ta­kis­to sa bu­de ak­tua­li­zo­vať pra­vi­del­ne a zrej­me čas­to cez Win­dows Sto­re.

A na­po­kon pre pod­ni­ko­vých pou­ží­va­te­ľov bu­de k dis­po­zí­cii tra­dič­ná En­terpri­se ver­zia, kto­rá bu­de pod­po­ro­vať ap­li­ká­cie Win32, des­kto­po­vé pros­tre­die, sku­pi­no­vé po­li­ti­ky, sprá­vu za­ria­de­ní a pod. Bu­de za­me­ra­ná pre­dov­šet­kým na tra­dič­né PC a tab­le­ty a ďal­šie za­ria­de­nia a umož­ní pou­ží­va­te­ľom spúš­ťať aj „mo­der­né" ap­li­ká­cie. Pod­ni­ko­vá ver­zia sa ne­bu­de ak­tua­li­zo­vať čas­to a ak­tua­li­zá­cie bu­dú mož­no po­dlie­hať schva­ľo­va­niu pod­ľa po­li­ti­ky IT od­de­le­nia kon­krét­nej fir­my.

Ok­rem to­ho bu­de exis­to­vať eš­te ver­zia „em­bed­ded" Win­dows, a to pre špe­ci­fic­ké za­ria­de­nia, ako sú pla­tob­né ter­mi­ná­ly či di­gi­tál­ne kios­ky. Tá však ne­bu­de ur­če­ná na bež­né pou­ží­va­nie a ne­mož­no ju rá­tať me­dzi pou­ží­va­teľ­ské Win­dows.

Paul Thurrott na strán­ke Win­Su­per­Si­te.com tie­to in­for­má­cie potvr­dzu­je a do­dá­va, že do Win­dows sa v ne­ja­kej po­do­be vrá­ti me­nu spo­je­né s tla­čid­lom Štart. Pre je­ho ab­sen­ciu vo Win­dows 8 če­lil Mic­ro­soft vl­ne kri­ti­ky, pre­to sa iko­na Štar­tu vrá­ti­la vo Win­dows 8.1, no so zme­ne­nou fun­kcio­na­li­tou. Pre­pí­na­la me­dzi no­vým roz­hra­ním a kla­sic­kým des­kto­pom.

Win­dows 8.2 s kó­do­vým náz­vom Thres­hold, kto­rý má byť uve­de­ný v ro­ku 2015, údaj­ne vrá­ti me­nu Štart, no za­tiaľ ne­ved­no, v akej po­do­be. Je mož­né, že o tom eš­te nie je de­fi­ni­tív­ne roz­hod­nu­té a aj to je je­den z dô­vo­dov, pre­čo Mic­ro­soft zme­nil ter­mín ukon­če­nia pre­da­ja Win­dows 7 na neš­pe­ci­fi­ko­va­ný dá­tum. A na­po­kon má Win­dows 8.2 pri­niesť zme­nu aj v be­hu ap­li­ká­cií.

Ap­li­ká­cie Met­ro vraj bu­de mož­né spúš­ťať v sa­mos­tat­ných ok­nách na des­kto­pe ako štan­dar­dné prog­ra­my, ne­bu­de tre­ba pre­pí­nať me­dzi dvo­ma pros­tre­dia­mi. To je sí­ce mož­né už aj dnes, ale tre­ba na to pou­žiť uti­li­ty tre­tích strán, ako je Mo­der­nMix. Je mož­né, že po­nu­ka Štart sa ob­ja­ví len v tých ver­ziách ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­ré pod­po­ru­jú des­ktop.

Zdroj: zdnet.com
win­su­per­si­te.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter