Windows 7: Ukončenie predajov a podpory sa už blíži, hoci používatelia ho stále chcú

Ho­ci mno­hým ľu­ďom pri­pa­dá, že Win­dows 7 sú na tr­hu eš­te len chvíľ­ku, už sú mo­men­tál­ne vo fá­ze útl­mu a zís­kať ich tak bu­de čo­raz ťaž­šie. Hlav­né fá­zy pod­po­ry Win­dows 7 s SP1 sa na­vy­še skon­čia už za­čiat­kom ro­ka 2015.

Win­dows 7 bol uve­de­ný 22. ok­tób­ra 2009 spo­lu so svo­jím ses­ter­ským server­ov­ým OS Win­dows Server 2008 R2. Za krát­ky čas sa „Sed­mič­ka" sta­la bes­tselle­rom, zvlášť po nie príl­iš ús­peš­nej Vis­te, a pre mno­ho fi­riem aj pou­ží­va­te­ľov sa tak sta­la je­di­nou pou­ži­teľ­nou náh­ra­dou za Win­dows XP, zvlášť po mi­nu­lo­roč­nom uve­de­ní Win­dows 8. V jú­li 2010 bol uve­de­ný za­tiaľ je­di­ný servisn­ý ba­lí­ček (SP1) pre Win­dows 7 a pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií ani žiad­ny SP2 ne­bu­de vy­da­ný.

Čas je to­tiž neúp­ros­ný a aj ten­to ope­rač­ný sys­tém, kto­rý na čas vrá­til Mic­ro­soft na vý­sl­nie zá­uj­mu, za­čí­na po­ma­ly, ale is­te od­chá­dzať do za­bud­nu­tia.

Ko­niec dos­tup­nos­ti a pod­po­ry Win­dows 7

Kon­krét­ne už k 30. ok­tób­ru 2013 Mic­ro­soft ukon­čil pre­daj ška­tu­ľo­vých ver­zií Win­dows 7 v bež­ných ob­cho­doch, aj keď niek­to­ré si dr­žia svo­je skor­šie zá­so­by a po­nú­ka­jú ten­to ope­rač­ný sys­tém na­ďa­lej. Je však len otáz­kou ča­su, ke­dy sa skla­dy de­fi­ni­tív­ne vy­práz­dnia. (Poz­nám­ka: Pod­ľa ak­tua­li­zo­va­nej ta­buľ­ky na an­glic­kom webe Mic­ro­sof­tu však o ukon­če­ní pre­da­ja eš­te ne­bo­lo de­fi­ni­tív­ne roz­hod­nu­té.)

Čo sa tý­ka OEM vý­rob­cov, tí stá­le mô­žu do­dá­vať Win­dows 7 spo­lu s no­vý­mi PC, ale aj tu už čas neúp­ros­ne ti­ká a de­fi­ni­tív­ny ko­niec pre­din­šta­lo­va­ných Win­dows 7 na no­vých PC je nap­lá­no­va­ný na 30. ok­tób­ra 2014. Vý­rob­co­via sa na­vy­še sna­žia in­ten­zív­ne pro­te­žo­vať naj­mä pre do­má­cich pou­ží­va­te­ľov mo­de­ly s Win­dows 8 a čas­to ne­po­nú­ka­jú už ani ov­lá­da­če pre aké­koľ­vek iné star­šie OS.

Pri fi­rem­ných mo­de­loch PC a no­te­boo­kov zos­tá­va za­tiaľ v po­nu­ke množ­stvo mo­de­lov s Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, tak­mer všet­ky sú však z vy­ššej ce­no­vej ka­te­gó­rie. Win­dows 7 tak už de­fi­ni­tív­ne nie je ur­če­ný pre ši­ro­ké ma­sy, ale len pre tých, kto­rí ho nao­zaj ne­vyh­nut­ne pot­re­bu­jú. Os­tat­ní sa mu­sia us­po­ko­jiť s Win­dows 8, res­pek­tí­ve 8.1.

Ďal­šia mož­nosť, ako zís­kať Win­dows 7, je for­mou downgra­du, a to tak z Win­dows 8 Pro, ako aj z Win­dows 8.1 Pro, keď pou­ží­va­teľ mô­že na zá­kla­de tej­to li­cen­cie in­šta­lo­vať Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal. In­šta­lač­né mé­dium si však v ta­kom­to prí­pa­de tre­ba za­bez­pe­čiť ob­vyk­le svoj­po­moc­ne.

Rých­lo sa blí­ži na­vy­še aj ko­niec hlav­nej fá­zy pod­po­ry Win­dows 7 s nain­šta­lo­va­ným SP1. Tá sa skon­čí už o rok a me­siac, kon­krét­ne 13. ja­nuá­ra 2015. Mic­ro­soft po­tom bu­de eš­te ďal­ších 5 ro­kov po­nú­kať v rám­ci roz­ší­re­nej fá­zy pod­po­ry bez­peč­nos­tné ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows 7, ale ne­mož­no už oča­ká­vať žiad­ne pri­dá­va­nie no­vých fun­kcií a vlas­tnos­tí. De­fi­ni­tív­ny ko­niec Win­dows 7 po­tom nas­ta­ne 14. ja­nuá­ra 2020. V tom ča­se bu­de vďa­ka rých­los­ti sú­čas­né­ho vý­vo­ja prav­de­po­dob­ne znač­ne „mo­rál­ne za­sta­ra­nej­ší", ako je to dnes s Win­dows XP.

Mi­mo­cho­dom, o predĺže­nie je­ho pod­po­ry ne­dáv­no po­žia­da­la ame­ric­ký gi­gant nap­rík­lad čín­ska vlá­da, ale Mic­ro­soft ju tvr­do od­mie­tol s tým, že pod­po­ra Win­dows XP sa už v žiad­nom prí­pa­de predl­žo­vať ne­bu­de. Ho­ci pre väč­ši­nu bež­ných kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií by ten­to OS stá­le dos­ta­čo­val.

Mi­mo­cho­dom, pod­ľa pos­led­ných me­ra­ní spo­loč­nos­ti Net Ap­pli­ca­tion je tr­ho­vý po­diel Win­dows XP stá­le 31,22 %, čo zna­me­ná, že sú nain­šta­lo­va­né na kaž­dom tre­ťom PC. Po­diel Win­dows 7 je mo­men­tál­ne 46,64 % a ďa­lej už bu­de s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou poz­voľ­na kle­sať.

Zdroj: ICZ ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter