Mainframy zostávajú pre veľa firiem nenahraditeľné

Kým zá­ujem o bež­né server­y slab­ne spo­lu s tým, ako fir­my čo­raz viac vy­uží­va­jú služ­by v clou­de, kla­sic­kej main­fra­my si na­po­div stá­le v množ­stve or­ga­ni­zá­cií dr­žia svo­ju po­zí­ciu v ta­moj­šom IT pros­tre­dí. Ho­ci by sa moh­lo zdať, že tie­to sys­té­my pa­tria už mi­nu­los­ti a dáv­no už us­tú­pi­li mo­der­ným tren­dom v IT, o kto­rých sa dnes čas­to dis­ku­tu­je, opak je prav­da.

As­poň to vy­plý­va z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Com­puware me­dzi 350 ria­di­teľ­mi IT z vy­bra­ných európ­skych kra­jín, USA, Ja­pon­ska a Aus­trá­lie. Naj­mä pre veľ­ké fir­my bol v mi­nu­los­ti main­fra­me sr­dcom ich IT infra­štruk­tú­ry, ale pre mno­hé z nich nie je jed­no­du­ché ho ​​nah­ra­diť a skôr tak oko­lo ne­ho na­ba­ľu­jú no­vé služ­by, než by svo­ju IT infra­štruk­tú­ru kom­plet­ne zme­ni­li. To však pri­ná­ša množ­stvo ďal­ších ťaž­kos­tí a kom­pli­ká­cií.

Main­fra­me zos­tá­va v cen­tre IT infra­štruk­tú­ry

Main­fra­my sú pre fir­my za­ují­ma­vé naj­mä pre pre­vádz­ku kľú­čo­vých ob­chod­ných ap­li­ká­cií a v pries­ku­me viac ako po­lo­vi­ca opý­ta­ných (55 %) potvr­di­la, že na prie­beh či do­kon­če­nie tran­sak­cií je main­fra­me v ich fir­me ne­vyh­nut­ný. Na­vy­še de­väť z de­sia­tich opý­ta­ných ho­vo­rí, že zá­ťaž a po­žia­dav­ky na main­fra­me ras­tú a za pos­led­ných 5 ro­kov vzrást­la prie­mer­ná dis­tri­buo­va­ná zá­ťaž o 44 %.

Sú­čas­ne de­väť z de­sia­tich opý­ta­ných CIO potvr­di­lo, že no­vé zá­kaz­níc­ky orien­to­va­né ap­li­ká­cie, kto­ré vo svo­jich fir­mách na­sa­dzu­jú, pot­re­bu­jú pris­tu­po­vať k main­fra­mu. No tá­to kom­bi­ná­cia no­vých a sta­rých tech­no­ló­gií nie je zvy­čaj­ne bez prob­lé­mov a tri štvr­ti­ny res­pon­den­tov potvr­di­li, že zlo­ži­tosť ta­kých ap­li­ká­cií a spra­co­va­nie ich po­žia­da­viek v rám­ci dis­tri­buo­va­né­ho pros­tre­dia main­fra­mu spô­so­bu­jú dlh­šie rie­še­nie prob­lé­mov.

Vý­sled­kom je po­tom sku­toč­nosť, že šty­ri z pia­tich fi­riem ne­ma­jú preh­ľad o sku­toč­nej pou­ží­va­teľ­skej skú­se­nos­ti spo­je­nej s tak­to pre­vádz­ko­va­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a 63 % priz­ná­va, že si prob­lé­my s vý­ko­nom ta­kých ap­li­ká­cií uve­do­mu­jú až vo chví­li, keď za­čnú pa­dať po­žia­dav­ky na hel­pdesk.

Zme­na nie je jed­no­du­chá

Na­priek to­mu sa main­fra­my ty­pic­ky po­va­žu­jú za sta­bil­né a spo­ľah­li­vé ku­sy IT infra­štruk­tú­ry, kto­ré fir­my zvy­čaj­ne kú­pi­li už tak dáv­no, že nák­la­dy na ich ob­sta­ra­nie sú už dáv­no od­pí­sa­né. Kým clou­do­vé služ­by mô­žu byť za­ují­ma­vé pre ná­ra­zo­vé ak­cie a pot­reb­né na skú­ša­nie no­vých ty­pov ap­li­ká­cií, pre dl­ho­do­bé a pred­ví­da­teľ­né ope­rá­cie a úlo­hy sú main­fra­my stá­le veľ­mi dob­ré a hlav­ne os­ved­če­né rie­še­nie.

Na­vy­še tre­ba po­dot­knúť, že pre­pi­so­va­nie ap­li­ká­cií pre main­fra­me do no­vej po­do­by nie je nič jed­no­du­ché a ve­ľa fi­riem, kto­ré us­ku­toč­ni­li mig­rá­ciu na mo­der­nej­šie plat­for­my (naj­čas­tej­šie x86), spo­mí­na na ten­to pre­chod ako na veľ­mi ná­roč­né ob­do­bie.

Prob­lém spô­so­bu­je aj fakt, že väč­ši­na vý­vo­já­rov, kto­rí tvo­ri­li ap­li­ká­cie pre main­fra­my, je dnes už v dô­chod­ko­vom ve­ku a hľa­da­nie mlad­ších za­mes­tnan­cov s pri­me­ra­ný­mi ve­do­mos­ťa­mi mož­no s tro­chou zve­li­če­nia pri­rov­nať k hľa­da­niu ih­ly v ko­pe se­na.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter