Ďalšia verzia operačných systémov Microsoftu sa bude volať Threshold a prinesie veľké zmeny.

Mic­ro­soft plá­nu­je uviesť na trh no­vé ver­zie ope­rač­ných sys­té­mov pre všet­ky svo­je plat­for­my - Win­dows, Win­dows Pho­ne a Xbox One. Ak­tua­li­zá­cia sys­té­mov je su­már­ne ozna­čo­va­ná kó­do­vým me­nom Thres­hold a jed­not­li­vé plat­for­my by ma­la eš­te vý­raz­nej­šie pre­po­jiť.

Thres­hold te­da neoz­na­ču­je iba je­den ope­rač­ný sys­tém. Ta­kis­to nej­de o ozna­če­nie údaj­né­ho hyb­rid­né­ho sys­té­mu, kto­rý by mal kom­bi­no­vať pr­vky ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows Pho­ne a Win­dows RT. Thres­hold má pred­sta­vo­vať ďal­šiu vl­nu ope­rač­ných sys­té­mov pre PC, te­le­fó­ny a her­né kon­zo­ly od Mic­ro­sof­tu, kto­rá má pri­niesť eš­te už­šie pre­po­je­nie me­dzi jed­not­li­vý­mi plat­for­ma­mi.

Už dneš­né sys­té­my Win­dows 8.X, Win­dows Pho­ne 8 a Xbox One OS ma­jú spo­loč­né jad­ro sys­té­mu Win­dows NT. Mic­ro­soft údaj­ne vy­ví­ja aj je­den uce­le­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi, kto­rý by bol mul­tip­lat­for­mo­vý a fun­go­val pre všet­ky za­ria­de­nia. Ta­kis­to chce zjed­no­tiť aj vý­vo­jár­ske nás­tro­je, aby bol vý­voj pre jed­not­li­vé plat­for­my jed­no­duch­ší.

Mic­ro­soft však chce v prí­pa­de Thres­hol­du vý­raz­nej­šie pre­po­jiť aj plat­for­my pro­duk­tov MS Of­fi­ce, Bing, In­tu­ne a ďal­ších.

No­vá vl­na sys­té­mov by sa ma­la na tr­hu ob­ja­viť na jar 2015. Eš­te pred­tým, ako sa Thres­hol­du doč­ká­me, sú nap­lá­no­va­ná ak­tua­li­zá­cie Win­dows Pho­ne „Blue" a Win­dows 8.1 up­da­te 1. Tie by mal Mic­ro­soft uvoľ­niť na jar, resp. v pr­vej po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka.

Mi­mo­cho­dom, ná­zov Thres­hold po­chá­dza z hry Ha­lo, rov­na­ko ako Cor­ta­na, čo je kon­ku­ren­cia pre Si­ri.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter