TESTOVALI SME: Kvadrikoptéra Parrot AR.Drone 2.0

Parrot AR.Dro­ne je mo­der­ná hi-tech hrač­ka ur­če­ná nie­len pre de­ti, vý­bor­nú zá­ba­vu pos­kyt­ne aj dos­pe­lým. Ov­lá­da sa pria­mo zo smar­tfó­nu či tab­le­tu s ope­rač­ným sys­té­mom iOS ale­bo An­droid. Jed­no­du­chá in­šta­lá­cia, ov­lá­da­nie, vý­bor­né le­to­vé vlas­tnos­ti a za­bu­do­va­ná ka­me­ra so ži­vým pre­no­som ob­ra­zu pria­mo na dis­plej te­le­fó­nu či tab­le­tu ro­bia z tej­to hrač­ky ná­vy­ko­vú zá­le­ži­tosť.

Video:


To­to je asi naj­zau­jí­ma­vej­ší pro­dukt v tom­to me­sia­ci. Je to kvad­ri­kop­té­ra, kto­rá po­čas le­tu umož­ňu­je reali­zo­vať fo­tog­ra­fie ale­bo nak­rú­cať vi­deá. Poz­ri­te sa na mož­nos­ti je­ho ov­lá­da­nia po­mo­cou smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu.

Kvad­ri­kop­té­ra už pod­ľa náz­vu dis­po­nu­je štvo­ri­cou mo­to­rov, kto­ré ju udr­žu­jú v sta­bil­nej po­lo­he a umož­ňu­jú veľ­mi pres­ne kon­tro­lo­vať le­to­vé ma­név­re. Te­lo je vy­ro­be­né z ľah­ké­ho, ale od­ol­né­ho kar­bó­nu, veľ­ké vr­tu­le za­bez­pe­ču­jú znač­ný vý­kon, vďa­ka čo­mu do­ká­že kvad­ri­kop­té­ra lie­tať maximál­nou rých­los­ťou až 18 km/h. Zo za­čiat­ku je vhod­ná skôr na lie­ta­nie v exte­rié­ri, ale po „zá­cvi­ku" si mô­že­te trúf­nuť aj na inter­iér. Pri lie­ta­ní v mies­tnos­ti sa však od­po­rú­ča na­sa­diť ochran­ný kryt, kto­rý ochrá­ni vr­tu­le a sú­vi­sia­cu me­cha­ni­ku pri ná­ra­ze do ste­ny či iné­ho pred­me­tu. Ma­te­riál, z kto­ré­ho je kryt vy­ro­be­ný, pri­po­mí­na po­lys­ty­rén, ale v sku­toč­nos­ti to je extru­do­va­ný po­lyp­ro­py­lén, kto­rý je pev­nej­ší, od­ol­nej­ší a po­mer­ne ľah­ko op­ra­vi­teľ­ný se­kun­do­vým le­pid­lom.

Zhora.jpg

ZDola.jpg

AR.Dro­ne má štvo­ri­cu mo­to­rov a po­čas le­tu do­ká­že fo­tog­ra­fo­vať a nak­rú­cať vi­deo

AR.Dro­ne má fun­kciu auto­pi­lo­ta, kto­rá umož­ňu­je vy­niesť kvad­ri­kop­té­ru do vý­šky 80 cm ale­bo jej po­mô­že bez­peč­ne pris­táť na jed­no „klik­nu­tie". Dis­po­nu­je aj zjed­no­du­še­ným re­ži­mom ov­lá­da­nia Ab­so­lu­te Con­trol, kto­rý je ur­če­ný pre úpl­ných za­čia­toč­ní­kov. Umož­ňu­je ov­lá­dať smer po­hy­bu za­ria­de­nia jed­no­du­chým nák­lo­nom smar­tfó­nu či tab­le­tu do prís­luš­né­ho sme­ru bez oh­ľa­du na to, ako je AR.Dro­ne ak­tuál­ne na­to­če­ný vo­či je­ho „pi­lo­to­vi". Ďal­šia za­ují­ma­vá fun­kcia je efekt­ný pre­met - flip, kto­rý je mož­ný vy­ko­nať do ľu­bo­voľ­né­ho sme­ru.

In­šta­lá­cia je extrém­na jed­no­du­chá, sta­čí si stiah­nuť za­dar­mo ap­li­ká­ciu AR. Dro­ne na Ap­pSto­re ale­bo AR.FreeF­light 2.0 na Goog­le Play, cez Wi-Fi spá­ro­vať za­ria­de­nie s tab­le­tom či smar­tfó­nom, a mô­že­te lie­tať. Po spus­te­ní ap­li­ká­cie a vý­be­re pi­lo­to­va­cie­ho re­ži­mu sa za­čne na dis­ple­ji zob­ra­zo­vať ob­raz z pred­nej ka­me­ry v HD kva­li­te. AR.Dro­ne je vy­ba­ve­ný aj spod­nou ka­me­rou, kto­rá za­chy­tá­va di­anie pod kvad­ri­kop­té­rou a zá­ro­veň me­ria rých­losť, vý­ber ka­me­ry sa dá prie­bež­ne reali­zo­vať na smar­tfó­ne. Ka­me­ry v spo­lup­rá­ci so sys­té­mom roz­poz­ná­va­nia do­ká­žu de­te­go­vať ďal­šie Parrot AR.Dro­ne v ich blíz­kos­ti, čo umož­ní zor­ga­ni­zo­vať na­há­ňač­ky či iné zá­bav­ky nap­rík­lad pou­ži­tím ap­li­ká­cie AR.Ra­ce 2 (Ap­pSto­re). Po­kiaľ má­te zá­ujem, mô­že­te si po­čas le­tu vi­deo ale­bo fo­tog­ra­fie za­zna­me­ná­vať pria­mo do te­le­fó­nu / tab­le­tu, ale­bo na USB flash disk. Po pris­tá­tí mô­že­te cez USB roz­hra­nie nah­rať všet­ko do po­čí­ta­ča ale­bo up­loa­do­vať vi­deo rov­no z te­le­fó­nu / tab­le­tu na YouTu­be a fot­ky na služ­bu Pi­cas­sa.

ARDrone-2.jpg

Ov­lá­da sa po­mo­cou smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu s An­droi­dom ale­bo iOS a s pri­po­je­ním po­mo­cou Wi-Fi; mi­mo do­sa­hu Wi-Fi bez­peč­ne pris­ta­ne

AR.Dro­ne neus­tá­le ko­mu­ni­ku­je so smar­tfó­nom či tab­le­tom pros­tred­níc­tvom Wi-Fi až na vzdia­le­nosť prib­liž­ne 50 met­rov. V prí­pa­de vý­pad­ku sig­ná­lu Wi-Fi sa kvad­ri­kop­té­ra sta­bi­li­zu­je a po pár se­kun­dách sa­ma auto­ma­tic­ky bez­peč­ne pris­ta­ne. Ak vám po­čas pi­lo­to­va­nia za­vo­lá niek­to na smar­tfón, AR.Dro­ne sa sta­bi­li­zu­je a udr­žu­je v ak­tuál­nej po­lo­he. V prí­pa­de kon­tak­tu s pre­káž­kou je AR.Dro­ne vy­ba­ve­ný pois­tkou, kto­rá za­sta­ví je­ho vr­tu­le. AR.Dro­ne to­ho dosť ve­ľa zne­sie, na­priek to­mu s ním tre­ba za­ob­chá­dzať opatr­ne aj pri lie­ta­ní, aj pri dop­ra­ve. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je kom­plet­ný sor­ti­ment náh­rad­ných di­elov vrá­ta­ne súp­ra­vy ná­ra­dia pre prí­pad ne­ho­dy, ale aj ši­ro­ké spek­trum prís­lu­šen­stva. AR.Dro­ne do­ká­že pos­kyt­núť ve­ľa zá­ba­vy, je­di­né ob­me­dzenie je vý­drž ba­té­rie (asi 12 mi­nút) a va­ša fan­tá­zia :-).

ARDroneBA-07.jpg

Hod­no­te­nie:

Vý­kon­ná hi-tech hrač­ka, jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a ov­lá­da­nie, fo­tí a nah­rá­va HD vi­deo, od­ol­ná konštruk­cia
Vý­drž na jed­no na­bi­tie, iba je­den aku­mu­lá­tor v zá­klad­nom ba­le­ní

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

  • Ba­té­ria: Lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vá (3 člán­ky, 11,1 V, 1000 mAh), čas na­bí­ja­nia: 1 h 30 min, do­ba pre­vádz­ky: 12 min
  • Pred­ná ka­me­ra: Širo­kouh­lý ob­jek­tív 90°, sní­ma­cia frek­ven­cia 30 fps, 1280 × 720 pixelov
  • Spod­ná ka­me­ra: Širo­kouh­lý ob­jek­tív 64°, sní­ma­cia frek­ven­cia 60 fps, 320 × 240 pixelov


Ce­na: 299 EUR
Za­po­ži­čal: Pro­fi­tec­Group SK

Zdroj: PCR 6/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter