Na čo sa sťažujú majitelia highendových zariadení?

Za­ují­ma­lo vás nie­ke­dy, na čo sa ľu­dia naj­viac sťa­žu­jú po kú­pe hig­hen­do­vé­ho za­ria­de­nia? Fixya po­rov­na­la šty­ri po­pu­lár­ne smar­tfó­ny - Sam­sung Ga­laxy S4, App­le iP­ho­ne 5S, Mo­to­ro­la Mo­to X a HTC One, aby sa doz­ve­de­la, čo ľu­dí trá­pi.

Blesk_Naco sa stazuju.jpg

Ve­de­li ste nap­rík­lad, že až 15 % ma­ji­te­ľov te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S4 sa sťa­žu­je na prob­lé­my pri vo­la­ní či pí­sa­ní textov? Že ma­ji­te­lia iP­ho­nu 5S ne­súh­la­sia s nas­ta­ve­nou po­li­ti­kou oh­ľa­dom sní­ma­nia od­tlač­kov pr­stov? Až 30 % ma­ji­te­ľov smar­tfó­nu Mo­to­ro­la Mo­to X nes­ta­čí po­nú­ka­ný úlož­ný pries­tor za­ria­de­nia. 10 % ma­ji­te­ľov HTC One si za­se neob­ľú­bi­lo fun­kciu Blin­kfeed. A čo vy, čo pre­ká­ža vám po kú­pe no­vé­ho smar­tfó­nu?

Sam­sung Ga­laxy S4

25 % ľu­dí sa sťa­žu­je na pre­hrie­va­nie20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na prob­lé­my s ba­té­riou20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na prob­lé­my s dis­ple­jom15 % ľu­dí sa sťa­žu­je na prob­lé­my pri vo­la­ní, pí­sa­ní textov20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na nie­čo iné

Mo­to­ro­la Mo­to X

30 % ľu­dí sa sťa­žu­je na ne­dos­ta­toč­nú veľ­kosť úlož­né­ho pries­to­ru20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na kva­li­tu dis­ple­ja20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na kva­li­tu fo­toa­pa­rá­tu15 % ľu­dí sa sťa­žu­je na prob­lé­my s GPS15 % ľu­dí sa sťa­žu­je na nie­čo iné

iP­ho­ne 5S

25 % ľu­dí sa sťa­žu­je na prob­lé­my s ba­té­riou25 % ľu­dí sa sťa­žu­je na sní­mač od­tlač­kov pr­stov a má oba­vy o svo­je súk­ro­mie15 % ľu­dí sa sťa­žu­je na veľ­kosť dis­ple­ja15 % ľu­dí sa sťa­žu­je na pa­da­nie ap­li­ká­cií20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na nie­čo iné

HTC One

30 % ľu­dí sa sťa­žu­je na vý­drž ba­té­rie20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na prob­lé­my so zvu­kom20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na kva­li­tu fo­toa­pa­rá­tu10 % ľu­dí sa sťa­žu­je na fun­kciu Blin­kfeed20 % ľu­dí sa sťa­žu­je na nie­čo iné


Blesk_Naco sa stazuju2.jpg

Zdroj: svet-it.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter