AUUG zmení iPhone na hudobný nástroj budúcnosti

AUUG Mo­tion Syn­th je ur­če­ný hu­dob­ní­kom, ta­neč­ní­kom aj uči­te­ľom, kto­rí chcú vy­učo­vať hu­dob­nú vý­cho­vu at­rak­tív­nym spô­so­bom. Prís­lu­šen­stvo po­zos­tá­va z troch kom­po­nen­tov - hli­ní­ko­vé­ho oba­lu s re­mien­kom, mo­bil­nej ap­li­ká­cie a clou­do­vej plat­for­my. AUUG Mo­tion Syn­th umož­ňu­je bez­drô­to­vo ov­lá­dať po­čí­ta­čo­vý sof­tvér, prí­pad­ne po­mo­cou MI­DI káb­la aj ho­ca­ké hu­dob­né za­ria­de­nie.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia však vlast­ný zvuk nep­ro­du­ku­je. Za­ria­de­nie tran­sfor­mu­je po­hyb iP­ho­nu do sig­ná­lov, kto­ré nás­led­ne pre­po­sie­la do inej hu­dob­nej ap­li­ká­cie ale­bo za­ria­de­nia. Zvu­ko­vý vý­stup si mô­žu pou­ží­va­te­lia pris­pô­so­biť aj stlá­ča­ním ôs­mich tla­či­diel, kto­ré sú sú­čas­ťou mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

Auto­ri pro­jek­tu sa sna­žia zís­kať pot­reb­ný ka­pi­tál cez Kic­kstar­ter. Za­ria­de­nie pre­dá­va­jú od 68 USD. Je­ho pre­zen­tá­ciu si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter