Hudobný prehrávač Winamp po 15 rokoch končí

Le­gen­dár­ny preh­rá­vač Winamp, kto­rý vzni­kol v ro­ku 1997 a AOL ho kú­pil v jú­ni 1999 za 80 mi­lió­nov do­lá­rov, o ne­ce­lý me­siac kon­čí. In­for­má­cia sa ob­ja­vi­la vče­ra na webo­vej strán­ke Winamp.

„Winamp.com a sú­vi­sia­ce webo­vé služ­by ne­bu­dú k dis­po­zí­cii po 20. de­cem­bri 2013. Preh­rá­va­če Winamp Me­dia Player už ne­bu­dú dos­tup­né na stiah­nu­tie. Pro­sím, stiah­ni­te si naj­nov­šiu ver­ziu pred tým­to dá­tu­mom... Vďa­ka za viac ako 15-roč­nú pod­po­ru ko­mu­ni­ty Winamp."

AOL k to­mu­to kro­ku pri­nú­ti­li zlé hos­po­dár­ske vý­sled­ky v pos­led­ných ro­koch. Pou­ží­va­teľ­ská zá­klad­ňa Winam­pu sa zmen­šo­va­la, z tr­hu ho vy­tlá­ča­li za­bu­do­va­né rie­še­nia ty­pu iTu­nes. Winamp bol sí­ce na­ďa­lej ak­tua­li­zo­va­ný, je­ho pos­led­ná ver­zia 5.66 vy­šla vče­ra, v ro­ku 2010 bo­la vy­da­ná do­kon­ca je­ho an­droi­do­vá ver­zia a v ro­ku 2011 ver­zia pre Mac, no AOL sa ho roz­ho­dol zru­šiť a svo­je roz­hod­nu­tie ni­ja­ko ne­ko­men­to­val.

Bý­va­lí za­mes­tnan­ci od­had­li sú­čas­né príj­my z Winam­pu na 6 mi­lió­nov do­lá­rov roč­ne. Preh­rá­vač má na­ďa­lej nie­koľ­ko­mi­lió­no­vú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu po ce­lom sve­te, no iba jej ma­lá časť po­chá­dza z USA.

Auto­ri Winam­pu Jus­tin Fran­kel a Dmit­ry Bol­dy­rev v pos­led­ných ro­koch vy­čí­ta­li spo­loč­nos­ti AOL množ­stvo zlých roz­hod­nu­tí. Pod­ľa nich mo­hol byť Winamp dnes v po­zí­cii iTu­nes.

Sa­moz­rej­me, preh­rá­vač vám bu­de aj na­ďa­lej fun­go­vať, ale už sa ne­bu­de ak­tua­li­zo­vať, pre­to­že pres­ta­nú prá­ce na je­ho vý­vo­ji a kon­com ro­ka pres­ta­ne fun­go­vať aj web winamp.com.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter