Dart 1.0, označovaný ako alternatíva JavaScriptu, je pripravený pre vývojárov

Goog­le mi­nu­lý týž­deň na kon­fe­ren­cii De­voxx v Bel­gic­ku uvie­dol ver­ziu 1.0 svoj­ho Dart SDK, open sour­ce tool­ki­tu na štruk­tú­ro­va­né webo­vé ap­li­ká­cie. Pr­vú sta­bil­nú ver­ziu Dar­tu si mož­no stiah­nuť na dartlang.org.

Ja­zyk Dart bol pred­sta­ve­ný pred viac ako dvo­ma rok­mi - v ok­tób­ri 2011. Ver­ziu 1.0 pok­la­dá Goog­le za znak to­ho, že Dart je prip­ra­ve­ný na pro­duk­čné na­sa­de­nie pre webo­vých vý­vo­já­rov. Ok­rem vlas­tné­ho prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka Dart SDK 1.0 ob­sa­hu­je aj nás­tro­je a zá­klad­né kniž­ni­ce, kto­ré ma­jú po­môcť to­mu, aby „vý­voj bol jed­no­duch­ší, rých­lej­ší a šká­lo­va­teľ­ný," ho­vo­rí Goog­le.

Dos­tup­ný je aj Dart Edi­tor, pl­no­hod­not­né vý­vo­jo­vé pros­tre­die pre ap­li­ká­cie Dart, a to pre 32- i 64-bi­to­vú ver­ziu Win­dows, ale aj pre Mac OS a Li­nux. Edi­tor vy­ža­du­je Ja­va Run­ti­me en­vi­ron­ment (JRE), roz­hra­nie pot­reb­né na spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií Ja­va.

Dart sa po­do­bá na ja­zyk C, ale má aj niek­to­ré pr­vky prev­za­té z Ja­vaS­crip­tu. Má to byť ot­vo­re­ná plat­for­ma, ale za­tiaľ s ňou váž­nej­šie po­čí­ta iba Chro­me. No kom­pi­lá­tor dart2js umož­ní pre­lo­žiť kód Dar­tu do Ja­vaS­crip­tu a spus­tiť ho vo všet­kých sú­čas­ných pre­hlia­da­čoch.

Goog­le už nie­koľ­ko me­sia­cov pra­cu­je na tom, aby ten­to spô­sob spúš­ťa­nia fun­go­val a do­sa­ho­val vy­so­ký vý­kon, čo sa mu vcel­ku aj da­rí (v benchmar­ku Del­taB­lue vý­stup z dart2js bež­al rých­lej­šie ako pô­vod­ný Ja­vaS­cript, pre­to­že sa vý­raz­ne zmen­ši­la veľ­kosť kó­du), no je­ho am­bí­cie sú vy­ššie. Ko­neč­ným cie­ľom Dart je nah­ra­diť Ja­vaS­cript - to však nie je nie­čo, čo sa ude­je len tak zo dňa na deň.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter