Rikomagic predstavil androidový minipočítač MK902

Ri­ko­ma­gic je čín­sky vý­rob­ca an­droi­do­vých a li­nuxových mul­ti­me­diál­nych mi­ni­po­čí­ta­čov, vďa­ka kto­rým nie je prob­lém vy­tvo­riť si z bež­né­ho LCD/LED/plaz­mo­vé­ho te­le­ví­zo­ra mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nie na preh­rá­va­nie fil­mov, pre­ze­ra­nie ob­ráz­kov, po­čú­va­nie hud­by či sur­fo­va­nie po inter­ne­te.

Väč­ši­na za­ria­de­ní od Ri­ko­ma­gi­cu vy­ze­rá sko­ro ako USB Flash disk, no no­vý Ri­ko­ma­gic MK902 je tro­chu väč­ší, a te­da sa tu naš­lo mies­to aj na rôz­ne „vy­chy­táv­ky", kto­ré sa do men­ších mi­ni PC ne­voj­dú.

Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né pro­ce­so­rom Rockchip RK3188, v kto­rom sú in­teg­ro­va­né 4 jad­rá ARM Cor­tex-A9. O gra­fic­kú strán­ku sa sta­rá gra­fi­ka Ma­li 400. Sviž­nosť po­čí­ta­ču do­dá­va­jú 2 GB RAM. Vnú­tor­né úlo­žis­ko tvo­rí 8 GB ale­bo 16 GB vsta­va­nej pa­mä­te.

rikomagic-mk902_02.jpg

Ko­nek­ti­vi­ta je za­bez­pe­čo­va­ná cez Wi-Fi s exter­nou an­tén­kou, Blue­toot­hom, štyr­mi por­tmi USB, eter­ne­to­vým ko­nek­to­rom a slo­tom na kar­ty mic­roSD. Vi­deo je zo za­ria­de­nia pre­ná­ša­ne cez port HDMI, prí­pad­ne AV vý­stup. K dis­po­zí­cii je 5 Mpix fo­toa­pa­rát na pred­nej stra­ne a vsta­va­ný mik­ro­fón na vy­tvá­ra­nie hla­so­vých ho­vo­rov ale­bo vi­deo­ho­vo­rov.

Ope­rač­ný sys­tém v tom­to mi­ni PC bu­de An­droid 4.2. Ale keď­že prís­troj má rov­na­ký zá­klad­ný har­dvér ako za­ria­de­nie MK802 LE, je prav­de­po­dob­né, že na MK902 po­be­žia aj iné OS, pos­ta­ve­né na Li­nuxe, napr. Pi­cUn­tu. Pov­rá­va sa, že prís­troj by sa do pre­da­ja mo­hol dos­tať aj s pre­din­šta­lo­va­ným Ubun­tu Li­nuxom.

rikomagic-mk902_03.jpg

Ce­na toh­to za­ria­de­nia sa po­hy­bu­je oko­lo 90 li­bier, te­da asi 120 eur.

Zdroj: Svet ITOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter