Pevné disky pre spotrebiteľov sa kazia zhruba po troch rokoch

Ne­mož­no po­chy­bo­vať o tom, že pev­ný disk je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších sú­čas­tí po­čí­ta­ča. Ak sa po­ka­zí pa­mäť či pro­ce­sor, jed­no­du­cho ich vy­me­ní­te, no ak sa po­rú­ča pev­ný disk, mô­že­te sa roz­lú­čiť so svo­ji­mi cen­ný­mi dá­ta­mi. Pre­to nie je jed­no, aký dl­hý čas ten­to kom­po­nent vy­dr­ží.

Od­po­veď na tú­to otáz­ku sa po­kú­si­la náj­sť spo­loč­nosť BackBla­ze, kto­rá pre­vádz­ku­je služ­bu clou­do­vé­ho úlo­žis­ku a vy­uží­va pri tom 25 000 pev­ných dis­kov ur­če­ných pre spot­re­bi­teľ­ský seg­ment. Ich úhr­nná ka­pa­ci­ta je 75 pe­ta­baj­tov. Pod­ľa jej šta­tis­tík je ži­vot­nosť ta­kých pev­ných dis­kov o nie­čo viac ako 4 ro­ky. Iba 22 % dis­kov BackBla­ze sa po­ka­zi­lo v prie­be­hu štvorroč­né­ho skú­šob­né­ho ob­do­bia. To nie je prá­ve zlý vý­sle­dok. No ove­ľa za­ují­ma­vej­šie je, ke­dy a ako k ich po­ka­ze­niu doš­lo.

backblaze_quarterly_failure_rate.png

Graf uka­zu­je, že asi 5 % dis­kov BackBla­ze zly­ha­lo v pr­vom pol dru­ha ro­ku, spô­so­bi­li to zrej­me vý­rob­né chy­by. Po 1,5 až 3 ro­koch zly­ha­li dis­ky väč­ši­nou vi­nou ná­hod­ných po­rúch, no po tre­ťom ro­ku za­ča­li od­chá­dzať ma­so­vo, per­cen­to po­ru­cho­vos­ti me­dzi 3. a 4. ro­kom do­sia­hlo dvoj­ci­fer­né čís­lo. Spo­loč­nosť ne­má star­šie ako štvorroč­né úda­je, no vi­dieť z nich, že me­dzi 3. a 4. ro­kom sa mie­ra ka­zi­vos­ti po­hy­bo­va­la kon­štan­tne na úrov­ni oko­lo 12 %.

backblaze_annual_failure_rate.png

Šta­tis­tic­ké úda­je te­da uka­zu­jú, že iba 1 z 20 dis­kov zly­hal v za­čiat­koch pre vý­rob­né chy­by, 90 % fun­go­va­lo aj po troch ro­koch a tak­mer 80 % dis­kov vy­dr­ža­lo v server­ov­ej far­me 4 ro­ky. Vý­sled­ky uka­zu­jú, pre­čo vý­rob­co­via pos­ky­tu­jú na pev­né disk zá­ru­ku v roz­me­dzí jed­né­ho až troch ro­kov. A zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že ak má­te do­ma star­ší ako troj­roč­ný disk, nao­zaj by ste sa ma­li pos­ta­rať o pra­vi­del­né zá­lo­ho­va­nie svo­jich dát.

Zdroj: pcworld.com
blog.backbla­ze.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter