Špeciálny tablet pre školy naučí matematiku, aj keď je off-line

Ju­hoaf­ric­ká spo­loč­nosť Fu­tu­re Mo­bi­le Tech­no­lo­gy (FMT) chce po­môcť de­ťom pri uče­ní ma­te­ma­ti­ky. Po­nú­ka im tab­let s pre­din­šta­lo­va­ný­mi lek­cia­mi, kto­rý ne­pot­re­bu­je prís­tup na inter­net. Se­dem­pal­co­vý dual-SIM an­droi­do­vý tab­let Scho­lar so 16 GB úlož­né­ho pries­to­ru ob­sa­hu­je špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu so 183 vy­učo­va­cí­mi ho­di­na­mi ma­te­ma­ti­ky a prí­rod­ných vied a mô­že pra­co­vať aj off-li­ne.

Tab­let je ur­če­ný de­ťom v Juž­nej Af­ri­ke, kde v od­ľah­lých ob­las­tiach čas­to chý­ba pri­po­je­nie na inter­net. Spo­loč­nosť FMT tým rea­gu­je na sku­toč­nosť, že pod­ľa štú­die Sve­to­vé­ho eko­no­mic­ké­ho fó­ra ne­dos­ta­toč­ný prís­tup k in­for­mač­ným tech­no­ló­giám brá­ni roz­vo­ju kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti kra­ji­ny. Ju­hoaf­ric­ké de­ti sa za­ra­ďu­jú me­dzi naj­viac neg­ra­mot­né na sve­te. Pod­ľa pries­ku­mov len pre 13 % z nich pla­tí, že ich ve­do­mos­ti sú pri­me­ra­né ve­ku.

netsurfer_Scholar.jpg

Jed­no­du­ché roz­hra­nie tab­le­tu za­bez­pe­čí, že ne­dos­ta­tok po­čí­ta­čo­vých zruč­nos­tí neov­plyv­ní ne­ga­tív­ne vy­uži­teľ­nosť tab­le­tu vo vý­uč­be. Vi­deo­lek­cie, po­ku­sy, pra­cov­né zo­ši­ty zos­ta­vi­li uz­ná­va­ní ved­ci a pro­fe­so­ri a vy­so­ko kva­li­fi­ko­va­ní uči­te­lia ma­te­ma­ti­ky a prí­rod­ných vied. Žia­ci sa mô­žu pri uče­ní po­zas­ta­viť a vrá­tiť sa k pred­chá­dza­jú­cim lek­ciám. Ok­rem to­ho si mô­žu ob­sah ozna­čiť zá­lož­kou, zvý­raz­niť a pri­dá­vať poz­nám­ky pria­mo do PDF.

Neg­ra­mot­nosť a chý­ba­jú­ci prís­tup k inter­ne­tu nie je prob­lém len de­tí v Juž­nej Af­ri­ke, ale aj v ďal­ších kra­ji­nách. Spo­loč­nosť pre­to plá­nu­je pre­dá­vať svoj vý­ro­bok 250 ob­chod­ným re­ťaz­com po ce­lom sve­te.

Zdroj: itweb.co.zaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter