Natívne aplikácie pre Windows 8 vývojárov stále nelákajú

Úspech no­vé­ho roz­hra­nia Win­dows 8 je úz­ko zá­vis­lý od dos­tup­nos­ti ap­li­ká­cií, kto­ré preň bu­dú vy­tvo­re­né. Žiaľ, pod­ľa všet­ké­ho sa Mic­ro­sof­tu veľ­mi ne­da­rí zís­kať si na svo­ju stra­nu vý­vo­já­rov a pres­ved­čiť ich, aby pre to­to roz­hra­nie za­ča­li tvo­riť svoj ​​sof­tvér. Dá sa, nao­pak, po­ve­dať, že od za­čiat­ku ro­ka 2012 sa si­tuácia prak­tic­ky nez­me­ni­la. To pre Mic­ro­soft roz­hod­ne nie je dob­rá sprá­va.

Matt Baxter-Rey­nolds, kto­rý pra­cu­je ako kon­zul­tant vý­vo­ja mo­bil­né­ho sof­tvé­ru a ako so­cio­lóg tech­no­ló­gií, zve­rej­nil na webe ZDNet vý­sled­ky svoj­ho vý­sku­mu reali­zo­va­né­ho na por­tá­li Stack Overflow. V ňom po­rov­ná­va plá­ny vý­vo­já­rov na tvor­bu na­tív­nych ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 (a pre ďal­šie mo­bil­né plat­for­my) v ja­nuá­ri 2012 a v ok­tób­ri 2013. Da­lo by sa ča­kať, že po viac než roč­nej dos­tup­nos­ti no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu bu­de ocho­ta vý­vo­já­rov tvo­riť ap­li­ká­cie pre no­vé roz­hra­nie, ozna­čo­va­né ako Mo­dern UI (pred­tým Met­ro), vý­raz­ne vy­ššia, ale tí zos­tá­va­jú za­tiaľ chlad­ní a dá­va­jú pred­nosť tvor­be ap­li­ká­cií pre iOS a An­droid.

Pre­fe­ren­cie vý­vo­já­rov v čís­lach

Pries­kum me­dzi vý­vo­jár­mi v ro­ku 2012, kto­rý tr­val 28 dní a za­čal sa 19. ja­nuá­ra, uká­zal, že 3368 vý­vo­já­rov plá­nu­je tvor­bu ap­li­ká­cií pre An­droid, 3264 pre iOS, 203 po­tom pre Win­dows Pho­ne a len 8 pre Win­dows Sto­re (tým sú mys­le­né na­tív­ne ap­li­ká­cie pre no­vé roz­hra­nie Win­dows 8 ale­bo Win­dows RT, na kto­ré sa už po­ma­ly za­bú­da ako na nie príl­iš ús­peš­ný pro­jekt).

Ak­tuál­ny pries­kum, kto­rý tr­val ta­kis­to 28 dní a pre­bie­hal v ok­tób­ri 2013, po­tom pri­nie­sol nas­le­du­jú­ce od­po­ve­de: 4505 vý­vo­já­rov plá­nu­je tvor­bu ap­li­ká­cií pre An­droid, 3079 pre iOS, 314 pre Win­dows Pho­ne a stá­le len za­ned­ba­teľ­ných 80 pre Win­dows Sto­re.
Ako vi­dieť, jas­ným ví­ťa­zom je u vý­vo­já­rov An­droid, kto­rý zre­teľ­ne do­mi­nu­je ich zá­uj­mu. Ho­ci plá­ny na tvor­bu na­tív­nych ap­li­ká­cií pre Win­dows 8 stúp­li de­sať­ná­sob­ne (čo je sí­ce naj­väč­ší per­cen­tuál­ny ná­rast), zá­ujem o ne zos­tá­va mi­zi­vý. A to aj na­priek in­ten­zív­nej sna­he Mic­ro­sof­tu pril­ákať vý­vo­já­rov rôz­ny­mi od­me­na­mi.

Mic­ro­soft má prob­lém...

Uve­de­né úda­je sú, sa­moz­rej­me, len orien­tač­né, ale mož­no z nich vy­vo­dzo­vať ur­či­té zá­ve­ry, kto­ré nie sú pre Mic­ro­soft príl­iš priaz­ni­vé. Vý­vo­já­ri zjav­ne v je­ho „mo­der­nej" plat­for­me ne­vi­dia po­ten­ciál na zhod­no­te­nie svo­jej prá­ce, kto­rý, nao­pak, ma­jú v prí­pa­de An­droi­du ale­bo iOS tak­mer is­tý (ide te­da o jed­no­du­ché pra­vid­lo „choď tam, kde sú pe­nia­ze"). Ho­ci by ich ma­lo lá­kať, že tu ne­bu­dú mať toľ­ko kon­ku­ren­tov a ich ap­li­ká­ciu si tak pou­ží­va­te­lia ľah­šie náj­du, opak je prav­dou. Dos­tup­nosť ale­bo ne­dos­tup­nosť ap­li­ká­cií má po­tom ta­kis­to znač­ný vplyv na at­rak­ti­vi­tu plat­for­my na tr­hu a zá­ujem kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov a vý­vo­já­rov je tak úz­ko pre­po­je­ný.

Prob­lé­mom Mic­ro­sof­tu je aj tr­va­jú­ca roz­trieš­te­nosť je­ho plat­fo­riem pre tab­le­ty a smar­tfó­ny, za­tiaľ čo v prí­pa­de An­droi­du a iOS sta­čí vy­tvo­riť je­di­nú ap­li­ká­ciu, kto­rú mož­no vy­užiť na všet­kých prís­tro­joch. Mic­ro­soft sa sí­ce na tej­to roz­trieš­te­nos­ti sna­ží pra­co­vať, ale aj na­priek ur­či­té­mu zblí­že­niu v pos­led­nom ro­ku pla­tí, že tie­to ap­li­ká­cie tre­ba op­ti­ma­li­zo­vať pre kaž­dú ka­te­gó­riu zvlášť. Ide te­da o viac prá­ce s vi­di­nou po­ten­ciál­ne niž­šie­ho zis­ku, tak­že ne­ču­do, že väč­ši­na vý­vo­já­rov dá­va v ta­kej­to si­tuá­cii pred­nosť kon­ku­ren­čným plat­for­mám.

Zdroj: ICT ma­na­žer


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter